Περίληψη διακήρυξης -Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2016-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη,                               17/12/2015
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             Αρ. Πρωτ. : 9949
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Πληροφορίες: Κεραμίδα Κυράτσω
Τηλέφωνο: 24623-51123
Fax: 24623-51105
e-mail: dimosdes@otenet.gr
web site: www.dimos-deskatis.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος ΔΕΣΚΑΤΗΣ διακηρύσσει Πρόχειρο Mειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» για τις ανάγκες του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών Προσώπων αυτού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή επί της ενδεικτικής τιμής του προϋπολογισμού σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/1995, του Ν. 3438/2006 και του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 28.219,71 € μαζί με το Φ.Π.Α. 23%.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 29-12-2015 και ώρα. 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Δεσκάτης , ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Τεύχη και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη της συγγραφής υποχρεώσεων θα παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο μέχρι (1) μία ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Δεσκάτης, τηλέφωνο 24623-51101 2462351123 και 24623-51110 Κεραμίδα Κυράτσω & Μπαγκράτσα Χρυσούλα, Γραφείο Προμηθειών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ