Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στη θέση ΜΠΙΤΕΡΝΑ Παλιουριάς

Περίληψη διακήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ: ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Ανδρομάνας 2
Πληροφορίες: Γαλάνης Κων/νος
Τηλέφωνο: 2462351143
Fax: 2462351156
Δεσκάτη 24/3/2015
Αριθμ. Πρωτοκ: 2338

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:
Η εκμισθούμενη έκταση είναι εμβαδού 4680,28 τ.μ από το αριθ. 313 τεμάχιο του αναδασμού 1979-1981, συνολικής έκτασης 448 στρεμμάτων, στη θέση «Μπιτέρνα» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουριάς του Δήμου Δεσκάτης, όπως αυτή απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και θα χρησιμοποιηθεί για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων .
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15/4/2015 ώρα 11:00 π.μ στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ ανά στρέμμα και συνολικά ενενήντα τρία ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (93,61)
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (9,36).
Πληροφορίες για τη δημοπρασία θα παρέχονται από τους υπαλλήλους του Δήμου Γαλάνη Κων/νο (τηλ.: 2462351143), καθημερινά και ώρες 08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ