Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στη θέση ΠΛΑΙ Παλιουριάς

Περίληψη διακήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ: ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Ανδρομάνας 2
Πληροφορίες: Γαλάνης Κων/νος
Τηλέφωνο: 2462351143
Fax: 2462351156
Δεσκάτη 24/3/2015
Αριθμ. Πρωτοκ: 2339

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:
Η εκμισθούμενη έκταση είναι εμβαδού 4911,64 τ.μ από το αριθ. 1 τεμάχιο του αναδασμού 1979-1981, συνολικής έκτασης 4064,308 στρεμμάτων, στη θέση «Πλάι» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουριάς του Δήμου Δεσκάτης, όπως αυτή απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και θα χρησιμοποιηθεί για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων .
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15/4/2015 ώρα 12:00 π.μ στο Δημοτικό κατάστημα Δεσκάτης.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ ανά στρέμμα και συνολικά ενενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (98,23).
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο των πόσο εννέα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτών (9,83) .
Πληροφορίες για τη δημοπρασία θα παρέχονται από τους υπαλλήλους του Δήμου Γαλάνη Κων/νο (τηλ.: 2462351143), καθημερινά και ώρες 08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ