Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού του έργου Κατασκευή τεχνικού στο ρέμα παλιός Καραβίδα Κατάκαλης

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Αριθ. Πρωτ. : 5544

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης

Προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή τεχνικού στο ρέμα παλιός Καραβίδα Κατάκαλης», με προϋπολογισμό 25.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ –ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ποσού εργασιών 20.308,70 € .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στην Πλατεία Δημαρχείου, Δεσκάτη Γρεβενών, 512 00, μέχρι την Δευτέρα , 27-7-2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων , υπόδειγμα τύπου Β .
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24623 – 51109, FAX επικοινωνίας 24623-51105, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Καραστέργιος Ευθύμιος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29-7-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου και το σύστημα προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας , με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποσοτικά και ποιοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ύψους 406,50 €, και ισχύος τουλάχιστον μέχρι 29-02-2016 . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ 2015 με υπάρχουσα πίστωση 25.000,00 €. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δεσκάτης.
ΔΕΣΚΑΤΗ 9-7-2015
Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Θ. Καραστέργιος