ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ”ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ”

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αριθ. Πρωτ. : 7113

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης

Προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αξιοποίηση γεώτρησης Τρικοκκιάς», με προϋπολογισμό 58.002,36 Ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ποσού εργασιών 6.928,40 € , ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: ποσού εργασιών 6.369,90 και Η/Μ ποσού εργασιών 21.103,60 € .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στην Πλατεία Δημαρχείου, Δεσκάτη Γρεβενών, 512 00, μέχρι την Δευτέρα , 21-9-2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων , υπόδειγμα τύπου Β .
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24623 – 51109, FAX επικοινωνίας 24623-51105, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Καραστέργιος Ευθύμιος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23-9-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου και το σύστημα προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας , με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Η/Μ. β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποσοτικά και ποιοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ύψους 943,13 €, και ισχύος τουλάχιστον μέχρι 23-4-2016 . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ 2015 και ΣΑΤΑ ΠΟΕ με υπάρχουσα πίστωση 27.200,37 €. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δεσκάτης.
ΔΕΣΚΑΤΗ 1-9-2015
Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Θ. Καραστέργιος