ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ …

 

 Δήμος Δεσκάτης,

 Δεσκάτη, Τ.Κ. 51200

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρ. πρωτ. 5100/27-7-2009

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

Περίληψη Προκήρυξης

Aνοικτού Διεθνή Δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο

««ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»»

 

      1.   Αναθέτουσα Αρχή

          ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

     2.   Προϋπολογισμός του έργου – χρηματοδότηση:

        Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», Μέτρο 4.2, Πρόσκληση με A.Π.  154491/ΨΣ15277-Β  (Κωδικός: 192), ο Δήμος Δεσκάτης προκηρύσσει ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό προϋπολογισμού δαπάνης διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (299.880,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

       3.  Περιγραφή του αντικειμένου του έργου

         Το αντικείμενο της προκήρυξης αφορά τη ««ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ».». Το έργο περιλαμβάνει προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού και κάλυψη υπηρεσιών πληροφορικής για την παροχή περιεχομένου στους πολίτες / επισκέπτες του Δήμου . Αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της προκήρυξης.

      4.  Τόπος Παροχής Υπηρεσιών και εγκατάστασης του εξοπλισμού και του λογισμικού.

        Ο εξοπλισμός και το λογισμικό θα εγκατασταθούνστην έδρα του Δήμου Δεσκάτης Δημαρχείο, Τ.Κ. 51200

       5.   Εναλλακτικές προσφορές

        Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου έργου.

        6.   Χρόνος υλοποίησης του έργου

           Η υλοποίηση των έργου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης του αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31/10/2009.

        7.   Διάθεση της προκήρυξης

          Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την προκήρυξη και το συνοδευτικό σχετικό υλικό από τα γραφεία του Δήμου Δεσκάτης Δημαρχείο,  όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες Δευτέρα έως Πέμπτη 09.00-14.00 και Παρασκευή από 09.00 έως 13.00, μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

        8.   Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών

         Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τους συμμετέχοντες ή από το νόμιμο εκπρόσωπό τους στα γραφεία του Δήμου Δεσκάτης Δημαρχείο, Τ.Κ. 51200, μέχρι τις 18/09/2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 Οι προσφορές είναι δυνατόν είτε να υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα διενέργειάς του, είτε να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνεται απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 14.00

        9.   Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών

         Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 18/09/2009 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00

       10.    Εγγυήσεις συμμετοχής

       Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ  (14.994,00 €). Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

       11.   Νομική μορφή των διαγωνιζομένων – δικαίωμα συμμετοχής

       Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ένωση αυτών οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο απασχόλησης την τελευταία 3ετία το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία ευρύτερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την παραγωγή ή την εμπορία, την εγκατάσταση και τη συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών.

       12.    Ισχύς των προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για τρεις(3) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών.

      Κριτήρια ανάθεσης

       Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

       13.    Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και δέκα (10) μέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα ερωτήματα μπορούν να υποβάλλονται στο e-mail : efthimios.karastergios@0647.syzefxis.gov.gr ή με fax στον αριθμό 24623-51105 ή τηλεφωνικά με επικοινωνία με τον κ. Καραστέργιο Ευθύμιο, στον αριθμό 24623-51109

                                                            Για τον Δήμο Δεσκάτης

Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Μίγκος

      ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Διευκρινίζεται ότι το έργο είχε προταθεί με τον τίτλο : «Παροχή ψηφιακού περιεχομένου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω INFOKIOSKS και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων για τον πολίτη/επισκέπτη του Δήμου Δεσκάτης» αλλά η οριστική του ένταξη έγινε με τον τίτλο : «ΠΑΡΟΧΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»