ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΡΟΦΙΜΑ 2022

ΑΠ. 239-21 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2022 -ΚΗΜΔΗΣ

ΕΕΕΣ

ESPD

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (WORD)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (WORD)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ