Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Ποιους αφορά:
Όλους τους ασφαλισμένους της περιοχής μας αλλά και τους άνεργους νέους.


Ώρες λειτουργίας : Καθημερινά από τις 7:30 έως 3:00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής.
Τηλέφωνα: 2462351114
Διεύθυνση : Δημαρχείο


Κατηγορίες Προσφερόμενων Υπηρεσιών :
1.- Εγγραφές ανέργων ( Κάρτες Ανεργίας )
Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
1. Ταυτότητα
2. Εκκαθαριστικό Εφορίας


2.- Επιδότηση ανέργων

Προϋποθέσεις επιδότησης
1. Ιδιότητα ανέργου
2. Έγκυρη γραπτή απόλυση
3. Ένσημα (τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι μέρες εργασίας του τελευταίου διμήνου.
4. Οι επιδοτούμενοι για πρώτη φορά πρέπει να έχουν πραγματοποίηση τουλάχιστον 200 ημερομίσθια την τελευταία διετία πριν την απόλυση.


3.- Επιδότηση νέων ανέργων ηλικίας 20-29 ετών.
Εγγράφονται στα ειδικά μητρώα τρεις (3) μήνες από την συμπλήρωση του 20ου έτους
της ηλικίας τους ή την απόλυση τους από το στρατό ή την αποφοίτηση Ανώτερης ή
Ανώτατης Σχολής. Διάρκεια παραμονής στα ειδικά μητρώα ανέργων 12 μήνες , περίοδος
παραμονής σε κατάσταση ανεργίας.


4.- Προγράμματα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. επιχορηγεί εργοδότες Ο.Τ.Α. κ.λ.π. για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Με εγκυκλίους που αναρτίζονται σε όλες τις τοπικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. αλλά και μέσω
του διαδικτύου.

5.- Ειδικό Εποχιακό Βοήθημα :
Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
Ποικίλουν ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε κατηγορίας

6.- Ειδικό Εποχιακό Βοήθημα :
Το Ειδικό Εποχιακό Βοήθημα καταβάλλεται μία φορά το χρόνο, κατά τη χρονική περίοδο 1η
Οκτωβρίου έως 20η Δεκεμβρίου σε οικοδόμους, λατόμους, υδραυλικούς, ασβεστοποιούς
καθώς και σε άλλες ειδικότητες.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
Ποικίλουν ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε ειδικότητας.

7.- Ειδικό Βοήθημα :
Το βοήθημα αυτό δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που παραμένουν άνεργοι για διάστημα ενός
(1) μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ή οι ασφαλισμένοι που έχουν
πραγματοποιήσει τουλάχιστον εξήντα (60) ημερομίσθια .


8.- Επιχορήγηση εργοδοτών που απασχολούν σπουδαστές Τ.Ε.Ι. για την πρακτική τους
άσκηση

Όσοι εργοδότες απασχολούν σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. κατά την περίοδο των θερινών διακοπών
προκειμένου να κάνουν την πρακτική τους άσκηση δικαιούνται την συγκεκριμένη
επιχορήγηση


9.- Πρόγραμμα Επιχορήγησης για τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης
Κατά τη διάρκεια του έτους χρηματοδοτούνται ειδικά προγράμματα από τον Ο.Α.Ε.Δ. που
σκοπό έχουν να δώσουν κίνητρα σε νέους και νέες περιοχών δυσπρόσιτων και με υψηλό
δείκτη ανεργίας –όπως είναι η περιοχή μας – να αναπτύξουν τις δικές τους δραστηριότητες.
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν ενημέρωση αλλά και χρηματοδότηση. Σχετικές υπάρχουν
σε όλες τις τοπικές υπηρεσίες Ο.Α.Ε.Δ. Ο ρόλος του ανταποκριτή της πόλης μας είναι να
παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους, να βοηθά στην συμπλήρωση
των σχετικών δικαιολογητικών, και να δίνει διευκρινήσεις σε όσους έχουν απορίες. Είναι
κατανοητό σε όλους το πόσο σημαντική είναι η προσφορά του ανταποκριτή στην περιοχή
μας.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
Ποικίλουν ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης.


10.- Επίδομα Μητρότητας συμπληρωματικό από τον Ο.Α.Ε.Δ.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
1. Οι απαιτούμενες ημέρες εργασίας – ένσημα
2. Βεβαίωση εργοδότη
3. Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. σχετικά με το ποσό που την επιδοτεί

11.- Οικογενειακό Επίδομα ΔΛΟΕΜ
Το επίδομα δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό φορέα που είναι ασφαλισμένοι
στο Ι.Κ.Α. και αμείβονται με ημερομίσθιο και από τους μισθωτούς όσοι δεν παίρνουν
επίδομα οικογενειακό από τον εργοδότη μεγαλύτερο από αυτό του Ο.Α.Ε.Δ.
Πρόσθετη υποχρέωση είναι η πραγματοποίηση κατά τον προηγούμενο χρόνο 50
τουλάχιστον ημερών εργασίας στην ασφάλιση ΔΛΟΕΜ
Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
1. Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των τέκνων
2. Ταυτότητα
3. Αριθμό λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας
4. Βεβαίωση –Δήλωση εργοδότη
5. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
6. Βιβλιάρια ενσήμων προηγούμενου έτους
7. Οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας


12.- Εφεδρικό Επίδομα
Δικαιούνται όσοι υπηρέτησαν εφεδρεία ή κλήθηκαν για άσκηση ή μετεκπαίδευση και τον
προηγούμενο χρόνο από τη στράτευση ή το προηγούμενο 15μηνο αφαιρουμένων των τριών
τελευταίων μηνών έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 150 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση της
στράτευσης.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
1. Αίτηση (είναι έντυπη και δίνεται από την Υπηρεσία)
2. Υπεύθυνη Δήλωση εργοδότη (είναι έντυπη και δίνεται από την Υπηρεσία) θεωρημένη ως προς τα ημερομίσθια από τον επόπτη εργασίας.