Ο.Ε.Υ.

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΙΚΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Γραφείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης Πολιτισμού & Αθλητισμού
Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων
Γραφείο Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

       


 

Γραφείο Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής
Γραφείο  Πολεοδομίας
Γραφείο  Συντήρησης Πρασίνου
Γραφείο Περιβάλλοντος &  Πολιτικής Προστασίας
Γραφείο ΤουρισμοΎύ
Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής
Γραφείο Αδειοδοτήσεων & ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

                                                                                                                                                                                                                                    

Γραφείο Καθαριότηας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΕΧΝΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

      


 

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

                                                                                     

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΕΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ