ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμφωνητικό ανάθεσης προμήθειας ξυλουργικών υλικών για την εκτέλεση του έργου:”Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων (Διαμόρφωση εργαστηρίου ηλεκτρολογίας)”

ΑΔΑ: ΩΚΥΓΩ9Υ-Η63 06/11/2014

Συμφωνητικό εκτέλεσης ξυλουργικής εργασίας για το έργο “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων (Διαμόρφωση εργαστηρίου ηλεκτρολογίας)”

ΑΔΑ: 7ΚΓΞΩ9Υ-ΓΕΗ 10/11/2014

Χρηματοδότηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. ) « ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ »

ΑΔΑ: Β8ΖΘΩ9Υ-ΙΙ7 30/10/2014

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Διαμόρφωση χώρων πρασίνου Δ.Δ. Δήμου » αρ. μελ. 28/2010 ( πρώην Δ. Χασίων )

ΑΔΑ: Ω4ΡΠΩ9Υ-2Α4 30/10/2014

Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου « Διαμόρφωση χώρων πρασίνου Δ.Δ. Δήμου » αρ. μελ. 28/2010 ( πρώην Δ. Χασίων )

ΑΔΑ: Β5ΧΒΩ9Υ-ΣΞ5 30/10/2014

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Αντικατάσταση υπονόμου στον οικισμό Δήμητρας » αρ. μελ. 44/2014

ΑΔΑ: ΒΣ5ΡΩ9Υ-Α7Ι 30/10/2014

Διαγραφές χρεών από φορολογικούς καταλόγους 2014

ΑΔΑ: 732ΧΩ9Υ-ΧΕΣ 30/10/2014

Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2015

ΑΔΑ: Ω89ΨΩ9Υ-Δ8Ο 30/10/2014

Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση εκτέλεσης εργασίας

ΑΔΑ: 6274Ω9Υ-Ψ16 06/11/2014

‘Εγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου έτους 2014

ΑΔΑ: ΩΕΖΓΩ9Υ-ΡΣ9 30/10/2014
1 924 925 926 927 928 936
1652859763