ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 25ης ΜΑΪΟΥ 2014

ΑΔΑ: ΩΙΝΧΩ9Υ-ΑΡΛ 09/10/2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 25ης ΜΑΪΟΥ 2014

ΑΔΑ: Ω2Ν7Ω9Υ-ΘΕΖ 09/10/2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 25ης ΜΑΪΟΥ 2014

ΑΔΑ: 75Φ6Ω9Υ-ΣΦΞ 09/10/2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 25ης ΜΑΪΟΥ 2014

ΑΔΑ: 6Ζ9ΒΩ9Υ-ΤΜΞ 09/10/2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 25ης ΜΑΪΟΥ 2014

ΑΔΑ: 7ΞΔΥΩ9Υ-ΗΑΑ 09/10/2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 25ης ΜΑΪΟΥ 2014

ΑΔΑ: 6ΧΟ1Ω9Υ-3ΡΒ 09/10/2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 25ης ΜΑΪΟΥ 2014

ΑΔΑ: ΩΨΦ0Ω9Υ-ΙΔΒ 09/10/2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 25ης ΜΑΪΟΥ 2014

ΑΔΑ: ΩΦ1ΕΩ9Υ-ΖΓΠ 09/10/2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΑΔΑ: Ω418Ω9Υ-Χ0Ζ 24/10/2014

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ”

ΑΔΑ: Β8ΔΨΩ9Υ-ΒΑΗ 23/10/2014
1 903 904 905 906 907 912
1634802163