Γραφείο Αντιδημάρχων

Ώρες λειτουργίας: 8:00 έως 14:00 καθημερινά ( εκτός Σαββάτου και Κυριακής )
Τηλέφωνο: 2462351134, 2462351112 

Αρμοδιότητες του Γραφείου Αντιδημάρχων:

1) Υπηρεσίες Καθαριότητας
Α) Τμήμα Καθαριότητας
Β) Τμήμα πρασίνου
Γ) Τεχνική Υπηρεσία (Συντήρηση, Σήμανση, Επισκευές κ.λ.π.)
2) Δημοτικά Κοιμητήρια
3) Λειτουργία Λαϊκής αγοράς
Αναλυτικά για τις αρμοδιότητες του συγκεκριμένου γραφείου γίνεται αναφορά στις επόμενες
σελίδες.