ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩ9Υ-Λ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Δεσκάτη ,23 Μαΐου 2011

Αρ. Πρωτ.: 4088

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με :

– Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/07 ( ΦΕΚ 143/Α/28-06-07) «Κύρωση του

Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

-Την εγκύκλιο 55/74802/29-12-2010 «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών

θέσεων»

-Το γεγονός ότι ο Δήμος Δεσκάτης δικαιούται σύμφωνα με τα πληθυσμιακά του

δεδομένα τέσσερεις (4) ειδικούς ή επιστημονικούς συνεργάτες, όσοι είναι και οι

Αντιδήμαρχοι του Δήμου.

Πρόκειται να προβεί , στην πλήρωση της μίας θέσης ειδικής κατηγορίας

προσωπικού και ειδικότερα στην πρόσληψη με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής

περιόδου, ενός (1) ειδικού συνεργάτη σε θέματα Διαχείρισης έργων του Δήμου.

1) Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να

υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Αίτηση

-Βιογραφικό Σημείωμα

-Τίτλο σπουδών Τ.Ε.Ι. (Τμήμα Πολιτικών έργων υποδομής) της ημεδαπής ή ισότιμο

πτυχίο της αλλοδαπής , με ειδίκευση σε θέματα διαχείρισης έργων.

-Εξειδίκευση σε επιστημονικό-επαγγελματικό τομέα , αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α.(ή

Νομικών Προσώπων Ο.Τ.Α.), που να αποδεικνύεται με ανάλογη ενασχόληση –

εμπειρία) με το προπεριγραφόμενο αντικείμενο.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του

υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο

εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης

δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από

την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης

εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη

δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της

εξειδικευμένης εμπειρίας.

– Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο first certificate)

-Βασική Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

2) Οι υποψήφιοι πρέπει:

-Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή

Ένωση ( α. 12 Ν. 3584/2007)

-Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) ,( α. 13 Ν.

ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩ9Υ-Λ

3584/2007).

-Να είναι υγιείς ( α. 14 Ν. 3584/2007).

-Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί

νόμιμα από αυτές ( α. 15 Ν. 3584/2007).

-Να μην έχουν ποινική καταδίκη , στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση

(α.16 Ν. 3584/2007)

-Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους ( α.17 Ν.

3584/2007).

3) Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη , θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια

γνωστοποίηση διά του τύπου με απόφαση του Δημάρχου ο οποίος και θα

προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την

παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον

προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

4) Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις

του άρθρου 163 του Ν. 3584/07. Ο Ειδικός Συνεργάτης δεν παρεμβάλλεται στην

οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε οι θέσεις τους , έχουν αντιστοιχία με τις

θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του

Δημάρχου για την επικουρία του οποίου θα έχει προσληφθεί. Δεν ασκεί

αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και

διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά , για το συγκεκριμένο τομέα

δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετεί.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός δέκα ημερών (κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες) από της δημοσιεύσεως της παρούσας στον τύπο , στον Δήμο

Δεσκάτης (αρμ. Κα Μπαγκράτσα Χρυσούλα , τηλ.2462351110) τα σχετικά

δικαιολογητικά που συνάδουν με τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα μαζί με το

βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωσή τους , για την πλήρωση των γενικών

προσόντων διορισμού ( α. 11-17 Ν. 3584/07).

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί στον τύπο , θα τοιχοκολληθεί

στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας , θα αναρτηθεί στη διαύγεια και στην

ιστοσελίδα του Δήμου Δεσκάτης .

Ο Δήμαρχος

Νίκος Μίγκος