Επιστολή σε τράπεζες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 03 /01/ 2017
Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη Αριθμ. Πρωτ.: 23
Τ .Κ. : 512 00
Πληροφορίες: Χ.Μπαγκράτσα
Τηλ. 24623 51110
e-mail: xrismpa@yahoo.gr
Προς:
1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ-Κατάστημα Δεσκάτης
2. ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.- Κατάστημα Δεσκάτης
3. ALPHA BANK –Κατάστημα Γρεβενών
4. Ταμείο παρακαταθηκών & Δανείων

ΕΠΕΙΓΟΝ
Να σταλεί με φαξ
Δεσκάτη
Τ.Κ. 512 00

Αξιότιμοι Kύριοι,

Με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4325/2015, δόθηκε η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, που αδυνατούν να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους προς κατάρτιση ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των χρεών των δήμων, που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες.
Επειδή ο Δήμος μας προκειμένου να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό του έτους 2017 χρειάζεται ποσό 422.266,25 € για τη χρηματοδότηση χρεών του, παρακαλούμε να μας εκφράσετε εγγράφως μέχρι την Πέμπτη 05 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00 την πρόθεση σύναψης δανειακής σύμβασης με το Δήμο μας για το ανωτέρω ποσό.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος