ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

 

  

 

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &

   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

   ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

 

        Επιχορήγηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, για τα έτη 2010-2011.

 

         H με αριθμ.21877/871/17.11.2010 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας  και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 1824/19.11.2010).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

 

    Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων που είναι εποχικές (δηλαδή διακόπτουν την λειτουργία τους για το διάστημα από 1ης Νοεμβρίου έως 28ης Φεβρουαρίου) προκειμένου να συνεχίσουν την λειτουργία τους για το διάστημα αυτό και να συνεχίσουν να απασχολούν προσωπικό, που διαφορετικά θα  εντασσόταν στο Ταμείο Ανεργίας.

    Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις  οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα μέχρι τις 11/2/2011 σύμφωνα με την με αριθμ. Απόφαση B101834/14.1.2011 του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

     Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

     α) Λειτουργούν εκτός της περιοχής της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης  και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

      β) Λειτουργούν με άδεια του Ε.Ο.Τ.

     γ) Είναι εποχικές, διέκοψαν δηλαδή τις εργασίες τους κατά την προηγούμενη πενταετία (2005-2009) ,τουλάχιστον για δύο έτη, την περίοδο από 1η Νοέμβρη μέχρι 28η Φεβρουαρίου, εκτός αν μετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για την χειμερινή περίοδο ή είναι νέες (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από τη 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά) οπότε θα πρέπει να διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο έτος (2009) πριν από τη 10η Νοεμβρίου. Επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από τη 1η Νοεμβρίου 2009 και μετά, δεν επιχορηγούνται.

               

               2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

    Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει στο ΚΠΑ,ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται σύμφωνα με την με αριθμ. Απόφαση B101834/14.1.2011 του Διοικητή του ΟΑΕΔ μέχρι τις 11/2/2011  τα εξής δικαιολογητικά:

          α) Αίτηση επιδότησης.

Η αίτηση επιδότησης πρέπει να περιλαμβάνει τα τυπικά στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, νομικό εκπρόσωπο κ.λ.π) και της ξενοδοχειακής μονάδας για την οποία ζητάει επιδότηση, την ημερομηνία που άρχισε να λειτουργεί η μονάδα, τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί, την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, την χρονική διάρκεια της επιμήκυνσης των εργασιών της και τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολήσει κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης.

           β)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι οι εργαζόμενοι που θα απασχολήσει στην επιμήκυνση δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της, ότι δηλαδή δεν εργάσθηκαν κατά τους χειμερινούς μήνες των δύο (2) ετών της προηγούμενης πενταετίας (2005-2009) που διέκοψε τις εργασίες της, εκτός εάν ήταν ενταγμένοι σε προηγούμενο πρόγραμμα επιμήκυνσης.

           γ) Βεβαίωση του ΕΟΤ ότι έχει διακόψει τις εργασίες της για δύο (2) τουλάχιστον από τα πέντε (5) τελευταία έτη και ποια ακριβώς προκειμένου να εξακριβωθεί η εποχική λειτουργία της επιχείρησης. Πρέπει επίσης να αναγράφεται και το χρονικό σημείο που άρχισε να λειτουργεί η ξενοδοχειακή μονάδα. Η βεβαίωση αυτή δεν είναι απαραίτητη για τα ξενοδοχεία που έχουν υπαχθεί σε ένα τουλάχιστον παρόμοιο πρόγραμμα προηγούμενου έτους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αρκεί να αναφερθεί στην αίτηση επιδότησης ο αριθμός της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

           δ) Άδεια του ΕΟΤ για τη λειτουργία της επιχείρησης.

           ε) Αναλυτική κατάσταση των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην επιμήκυνση.

           στ)Φωτοτυπίες των αποσπασμάτων των ατομικών λογαριασμών ασφάλισης των ξενοδοχοϋπαλλήλων, προκειμένου να ελεγχθεί το δικαίωμα για επιδότηση ανεργίας.

        Εάν μία ξενοδοχειακή επιχείρηση (π.χ. Ανώνυμη Εταιρεία) διατηρεί σε λειτουργία περισσότερες μονάδες (ξενοδοχεία), θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστά δικαιολογητικά για κάθε μία από αυτές που ζητάει επιδότηση (κατάσταση εργαζομένων, δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, βεβαιώσεις του ΕΟΤ ).

        Εφόσον κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα η Υπηρεσία εκδίδει απορριπτική απόφαση κατά της οποίας μπορεί να υποβληθεί ένσταση εντός 30 ημερών.

            

         3. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

         α. Διάρκεια επιχορήγησης

      Η επιχορηγούμενη επιμήκυνση αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου 2010, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την έναρξη της  και  ολοκληρώνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2011.

         β. Ύψος της επιχορήγησης

          Οι ημέρες επιχορήγησης της ξενοδοχειακής επιχείρησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερησίων επιδομάτων ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος, κατά την έναρξη της περιόδου επιμήκυνσης της λειτουργίας της επιχείρησης και αφαιρούνται από την επιδότηση της ανεργίας του όπως αυτή προκύπτει κατά την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης.

Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται ίσο με το ημερήσιο επίδομα ανεργίας που ισχύει κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης και δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος, για κάθε ημέρα εργασίας του στην επιμήκυνση, με ανώτερο όριο τις 25 ημέρες κατά μήνα και τις 100 ημέρες για όλη τη διάρκεια της επιμήκυνσης.

Η αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης θα διενεργεί έλεγχο λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης κατά την διάρκεια της επιμήκυνσης των εργασιών της και θα συντάσσει έκθεση που θα αποστέλλεται στη Δ/νση Α5 μαζί με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παράγραφο 4. Εφόσον  διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι του προγράμματος, η Υπηρεσία θα προβαίνει σε απόφαση διακοπής του.

Η ξενοδοχειακή επιχείρηση θα επιχορηγηθεί για κάθε ημέρα εργασίας που πραγματοποιήθηκε κατά την επιμήκυνση και καταχωρήθηκε στη στήλη 7 της κατάστασης με ποσό ίσο με το ημερήσιο επίδομα ανεργίας και με όριο τα 25 ημερομίσθια ανά μήνα για κάθε εργαζόμενο και 100 ημερομίσθια το ανώτερο για όλη τη χειμερινή περίοδο.

Εάν, κατά συνέπεια, ο εργαζόμενος πραγματοποίησε περισσότερες από 25 ημέρες εργασίας σε ένα μήνα της επιμήκυνσης, στη στήλη 7 θα καταχωρηθούν μόνο 25 για το μήνα αυτό, χωρίς οι υπόλοιπες να καταχωρηθούν για τον επόμενο μήνα.

Στην περίπτωση που εργαζόμενος δεν είχε συμπληρώσει τον απαιτούμενο για την επιδότηση ανεργίας αριθμό ημερομισθίων, κατά την έναρξη της επιμήκυνσης, τότε  ο εργοδότης δεν μπορεί να επιδοτηθεί με το πρόγραμμα για τον συγκεκριμένο υπάλληλο.

Ο ξενοδοχοϋπάλληλος θα λάβει τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας που εδικαιούτο κατά την έναρξη της επιμήκυνσης (καταχωρούνται στη στήλη 6) μειωμένα κατά τα ημερομίσθια που πραγματοποίησε στη διάρκειά της επιμήκυνσης (καταχωρούνται στη στήλη 7).

        γ. Προθεσμία είσπραξης:

      Η προθεσμία είσπραξης της επιχορήγησης είναι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής εγκριτικής Απόφασης εντός των οποίων θα πρέπει επίσης να έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία το ένταλμα πληρωμής και να έχει παραληφθεί από την επιχείρηση.

      Μετά την παρέλευση της τρίμηνης προθεσμίας, η αξίωση για είσπραξη παραγράφεται με απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Κατά της απόφασης παραγραφής η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

       Το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ εξουσιοδοτείται να εξετάσει, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο σχετικός νόμος και η Υπουργική Απόφαση, τις αιτήσεις των επιχειρήσεων και να διατυπώσει γνώμη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης και την επιχορήγηση αυτών.

       Το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ αποφαίνεται και επί των ενστάσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που η αίτησή τους απορρίφθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία ή έγινε διακοπή του προγράμματός τους ή παραγράφηκε η αξίωσή τους.