Επαναληπτική δημοπρασία προμήθειας τροφίμων 2019

Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων 2019

Περίληψη

Έντυπο προσφοράς

Προυπολογισμός – Τεχνικές προδιαγραφές

Συγγραφή υποχρεώσεων

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης