Επαναληπτική δημοπρασία προμήθειας ειδών καθαριότητας 2019

Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης

Έντυπο προσφοράς

Προυπολογισμός Τεχνικές προδιαγραφές

Συγγραφή υποχρεώσεων

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης