ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                          ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                           ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ.

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ                                                            ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ.

Δ/ΝΣΗ Α2                                                                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/5/2011

ΤΜΗΜΑ II                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: Β119652

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 8 / ΤΡΑΧΩΝΕΣ

16610 ΓΛΥΦΑΔΑ                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΑΘΗΝΑ  Προς πίνακα αποδεκτών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:                                                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΛ. (210 – 9989711)                                                             ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ FAX. (210 – 9989713)                                                                                        ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Γρ. 322

Δ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΣΠΑ 2007 – 2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άξονες προτεραιότητας: 4,5 & 6

Κατηγορία πράξης: 04.72.31.03, 05.72.31.03, 06.72.31.03.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 – 2012

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  παρ.  1,3,6  και  9  του  Ν.Δ.  212/69  «Περί  Οργανώσεως  και

Διοικήσεως του ΟΑΕΔ».

2.  Τις  διατάξεις  του  Β.Δ  405/71  «Περί  Οργανώσεως,  Συγκροτήσεως  και  Λειτουργίας  των

Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ».

3.  Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Περί αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις».

4.  Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2336/95 «Ρύθμιση θεμάτων εποπτευομένων Οργανισμών του

Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις».

5.  Τις διατάξεις του Ν. 2434/96 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις».

6.    Tις διατάξεις του Ν. 3475/06 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

7.  Την υπ'αριθμ. 40041/12-4-07 ΚΥΑ Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με μετατροπή των ΤΕΕ Μαθητείας του ΟΑΕΔ σε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

8.  Την  υπ'αριθμ.  40052/20-7-07  ΚΥΑ  Υπουργείου  Απασχόλησης  και  ΥΠΕΠΘ  "Καθορισμός

Λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 3475/06".

9.  Την υπ'αριθμ. 40058/18-6-07 Απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

«Κριτήρια   επιλογής  μαθητών,   για   εισαγωγή   στις   ΕΠΑ.Σ   Μαθητείας   του   ΟΑΕΔ  του

Ν.3475/06».

10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/22-4-2005).

11.  Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης

Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

12.Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ267/Α/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.

3840/2010 (ΦΕΚ53/Α/31-3-2010)

13.Την  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  με  αριθμ.6472/1-04-08  «Τροποποίηση  της  υπ'  αριθμ.

ΚΑ/3345/14-12-2000  (ΦΕΚ1501/Β)    Κοινής    Υπουργικής   Απόφασης    σύστασης    Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωση σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του Ν.3614/2007» (ΦΕΚ 636/Β/10-04-2008), με την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

 

14.Την υπ' αριθμ. 27936/31-10-2010 (ΦΕΚ 2230) τροποποίηση της αρ. Φ908/Η1606/17-2-95) ΚΥΑ με θέμα «Σύσταση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων» σύμφωνα με την οποία η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση υπάγεται  στην  "Ειδική  Γραμματεία  Ευρωπαϊκών  Πόρων"  του  Υπ.  Παιδείας  Δια  Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

15. Την Απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε με αριθμό Ε (2007) 5634/16-11-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

16. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27-03-08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ 43804/ΕΥΘΥ2041/7-9-2009 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.

17. Την  αριθμ.  πρωτ.  108009/ΣΤ5/01-10-2007  Απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και

Θρησκευμάτων περί «μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό               γραμματέα,     στους    Ειδικούς    Γραμματείς    και    στους    Προϊσταμένους    Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 1950/τ. Β΄/03-10-

2007)».

18. Την υπ' αριθμ. 11730/12-8-2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης «Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ – ΑΠ4», την υπ' αριθμ. 11731/12-8-2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης

«Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ – ΑΠ5» και την υπ' αριθμ. 11732/12-

87-2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης «Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ – ΑΠ6» στον άξονα προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας  στις  3  περιφέρειες  Σταδιακής  Εξόδου»  του  Ε.Π.  «Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου Μάθηση».

19. Τις  υπ'  αριθμ.  Α65163/1-11-2010,  Α65162/1-11-2010  και  Α65165/1-11-2010  Διατυπώσεις Σύμφωνης Γνώμης για το σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο "Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ" των Πράξεων με τίτλους: «Πρακτική Άσκηση  των  ΕΠΑ.Σ  Μαθητείας  του  ΟΑΕΔ  ΑΠ-4»  με  κωδικό  MIS  296387,  «Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ ΑΠ-5» με κωδικό MIS 296389 και «Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ ΑΠ-6» με κωδικό MIS 296390.

20. Tην εισήγηση της Υπηρεσίας.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την εισαγωγή 7.710 μαθητών και μαθητριών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2011-2012 με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ Τάξη έχουν οι νέοι και οι νέες που:

α) είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου

β) έχουν προαχθεί στη Β' Τάξη των Επαγγελματικών, ή Γενικών Λυκείων γ) έχουν προαχθεί στη Β' Τάξη του Α' Κύκλου των ΤΕΕ

δ) είναι κάτοχοι Πτυχίου Α' ή Β' Κύκλου ΤΕΕ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας

ε) έχουν προαχθεί στην Β΄ και Γ' Τάξη των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων

Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων

στ) έχουν απορριφθεί στη Β΄Τάξη των ΕΠΑΛ

ζ) είναι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας η) έχουν απορριφθεί στην Α΄Τάξη των ΕΠΑ.Σ

ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΑ ΕΤΗ 1988-1995

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της προτίμησής τους

 

ΑΙΤΗΣΗ, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, από  20/6/2011 έως 31/8/2011. Διευκρινίζουμε ότι:

1)  Εάν κατά την ως άνω περίοδο υποβολής αιτήσεων προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων μεγαλύτερος του προβλεπομένου από την εγκύκλιο αριθμού, τότε θα ακολουθηθεί διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων, μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Σ'  αυτή  την  περίπτωση,  όλοι  οι  επιπλέον  των  επιτυχόντων  υποψήφιοι  θεωρούνται  ως επιλαχόντες.

2)  Εάν κατά το ως άνω διάστημα δεν επιτευχθεί συμπλήρωση του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων, τότε η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας θα συνεχιστεί μέχρι τη συμπλήρωση των τμημάτων, ακόμη και μέχρι την παραμονή έναρξης των μαθημάτων.

Σημειώνουμε, ότι κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών (Ιούλιο – Αύγουστο) αιτήσεις υποψηφίων θα παραλαμβάνονται από τις Γραμματείες των ΕΠΑ.Σ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και κατά τις ημέρες εφημερίας των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το πρόγραμμα, το οποίο θα εκπονηθεί, με ευθύνη των Δ/ντών των ΕΠΑ.Σ και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου.

Α.    ΣΤΙΣ     ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ,      ΚΑΤΑ     ΤΙΣ     ΟΠΟΙΕΣ     ΥΠΑΡΧΕΙ      ΜΙΚΡΗ     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ     ΚΑΙ     Η    ΑΤΟΜΙΚΗ     ΤΟΥΣ    ΚΑΡΤΕΛΑ     (ΟΛΟΙ    ΟΙ    ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ).

Β.    ΟΠΟΥ     ΕΧΕΙ     ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ      ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ      ΜΙΚΡΟΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ     ΕΓΓΡΑΦΩΝ,     ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ  ΟΙ  ΝΕΟΙ-ΕΣ,  ΟΤΙ  ΥΠΑΡΧΕΙ  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ  ΜΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ,  ΕΑΝ  ΔΕΝ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΙ  Ο  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ  ΑΠΟ  ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ (άρθρο 4).

Γ.  ΕΥΝΟΗΤΟ ΕΙΝΑΙ, ΟΤΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ Α' ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΙΣ  ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  (ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΝΑ  ΠΡΟΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ Β' ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ) ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΜΟΝΟΝ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥΣ.

Δ.    ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΟΧΗ  ΣΤΟΥΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ  ΤΩΝ  ΕΠΑ.Σ,  ΩΣΤΕ  ΟΙ                    ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ), ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ,   ΝΑ   ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ   ΜΕ   ΥΠΟΜΟΝΗ   ΚΑΙ   ΕΥΓΕΝΕΙΑ   ΤΟΥΣ                                             ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Α)  Τίτλο Σπουδών  (Πρωτότυπο  ή  Φωτοτυπία  επικυρωμένη)  ή  Πιστοποιητικό  Σπουδών,  ή οποιονδήποτε άλλο Σχολικό Τίτλο, που να αποδεικνύει τη μαθητική κατάσταση του υποψηφίου, ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕ ΒΑΘΜΟ.

 

Οι Τίτλοι, στους οποίους δεν αναγράφεται βαθμός, κατά τη διαδικασία μοριοδότησης  ΘΑ ΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΙ, εκτός αν προσκομισθούν (με βαθμό), μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Β) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας. Σημειώνουμε, ότι για την τελική εγγραφή, θα πρέπει να κατατίθεται πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

Γ) Επίσημα έγγραφα, (όπως καθορίζονται παρακάτω στην παράγραφο «ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ»), ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους, που να αποδεικνύουν τα δηλωθέντα από τον υποψήφιο στην αίτησή του, σχετικά με την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική του κατάσταση.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ: Α ΚΑΙ Β.

ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ, ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ    ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ     ΑΙΤΗΣΗ    ΚΑΙ    ΤΑ    ΣΧΕΤΙΚΑ    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΕΠΙΚΥΡΩΤΑ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ.

ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Η επικυρωμένη φωτοτυπία θα πρέπει να είναι «καθαρή», διότι αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παραποίηση ή πλαστογραφία στον Τίτλο Σπουδών, αυτό θα σημάνει (εκτός από τα  προβλεπόμενα από το Νόμο) τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία επιλογής.

Επισημαίνουμε, ότι ειδικά οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην ΕΠΑ.Σ Σαλαμίνας θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, λόγω της απασχόλησής τους για την πρακτική άσκηση στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Σαλαμίνας.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ:

1) Όσοι  υποψήφιοι  κατέχουν  Τίτλο  Αλλοδαπής  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  αντίστοιχη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Υπ. Παιδείας.

2)  Οι αλλοδαποί  υποψήφιοι άνω των 14  ετών, που  δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα,  θα

γίνονται δεκτοί για εγγραφή, εφ΄ όσον προσκομίσουν ατομική άδεια παραμονής, η οποία θα λήγει με τη λήξη της άδειας παραμονής εκείνου που ασκεί τη γονική μέριμνα.

Ο υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης, ή ανανέωσης της άδειας  διαμονής  με  όλα  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  και  έχει  λάβει  βεβαίωση κατάθεσης αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά (Τύπου Α), θεωρείταινομίμωςδιαμένων στη Χώρα, έως ότου η Διοίκηση αποφανθεί επί του αιτήματός του.

Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης, η ανωτέρω βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει. (άρθρο 11, παρ.3 & 4 του Ν.3386/05 «είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»).

3) Οι ομογενείς (Αλβανίας, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Κωνσταντινούπολης, Ίμβρου, Τενέδου

 

κ.τ.λ.) θα γίνονται δεκτοί, εφ΄ όσον προσκομίσουν ¨Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Αλλοδαπού ¨ (δίπτυχο της Αστυνομίας με αριθμό αδείας και ακριβή καθορισμό της διάρκειας παραμονής).

Στις   περιπτώσεις,    κατά    τις    οποίες    στα    δικαιολογητικά    των    αλλοδαπών    υποψηφίων παρατηρούνται  διαφορές  μετά  από  σύγκριση,  (π.χ.  διαφορετικοί    χαρακτήρες,  εξελληνισμένα ονόματα   κ.τ.λ.), οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την Αστυνομία, στην οποία θα  δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους.

Ευνόητο  είναι,  ότι  στις  ως  άνω  περιπτώσεις,  θα  πρέπει  τα  στοιχεία  των  υποψηφίων συγκρινόμενα  να  συγκλίνουν στο σύνολό τους (π.χ. όνομα πατέρα, μητέρας κ.τ.λ.)

5)  Δεκτοί για  εγγραφή γίνονται  επίσης  όσοι  προστατεύονται  από  το  Ελληνικό  Κράτος  ως πολιτικοί  πρόσφυγες  και  όσοι  τελούν  υπό  την  προστασία  της  Ύπατης  Αρμοστείας  των Ηνωμένων Εθνών.

Συνιστάται ιδιαίτερα  στους Διευθυντές  των ΕΠΑ.Σ  Μαθητείας      να μη δέχονται     αιτήσεις υποψηφίων μαθητών, που η μόνιμη κατοικία τους είναι σε άλλη πόλη, όπου λειτουργεί ΕΠΑ.Σ Μαθητείας με την ειδικότητα, στην οποία επιθυμούν να φοιτήσουν.

Εφόσον όμως στην περιοχή της μόνιμης κατοικίας των υποψηφίων δεν λειτουργεί ΕΠΑ.Σ με

την ειδικότητα της επιλογής τους, η αίτηση θα υποβληθεί στην πλησιέστερη προς αυτούς ΕΠΑ.Σ

και δεν θα γίνεται δεκτή από καμία άλλη Σχολή.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ:

α) Με το βαθμό Τίτλου Σπουδών

β) Με κοινωνικά – οικονομικά κριτήρια

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Με  απόφαση  Διοικητή  θα  συγκροτηθεί  τριμελής  επιτροπή,  ανά  ΕΠΑ.Σ  Μαθητείας, αποτελούμενη από:

α) Το Δ/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας

β) Το νόμιμο αναπληρωτή του Δ/ντή της ΕΠΑ.Σ  Μαθητείας

γ) Έναν υπάλληλο, εκπαιδευτικό, ο οποίος θα προταθεί από το Δ/ντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.

Έργο της ως άνω επιτροπής θα είναι:

α) Η αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών

β) Η μοριοδότησή τους

γ) Η έκδοση των αποτελεσμάτων

Το έργο της επιτροπής θα πρέπει να έχει περατωθεί μέχρι  2-9-2011.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1. ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ – Ο βαθμός του Τίτλου Σπουδών θα αντιστοιχεί σε τόσα μόρια, όσα και ο βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ – Θα υπολογίζονται αθροιστικά:

ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 2 μόρια

 

(Ζητείται: α) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης του τελευταίου τριμήνου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, προκειμένου για πολύτεκνο γονέα, ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ή β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ως άνω κριτήριο αφορά και τις τρίτεκνες οικογένειες. Σ' αυτή την περίπτωση θα ζητείται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ίσο ή μικρότερο των 8.750 € ) – 1 μόριο (μικτό εισόδημα)

(Ζητείται εκκαθαριστικό Εφορίας φετινού ή περσινού οικονομικού έτους)

ΟΙ ΟΡΦΑΝΟΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ 1 μόριο

ΟΙ ΟΡΦΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ 3 μόρια

(Ζητείται Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής Κατάστασης ή αντίγραφο οικογενειακής μερίδας Δήμου ή Κοινότητας, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν πεθάνει).

ΟΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 1 μόριο

(Θα πρέπει η παραπομπή να συνοδεύεται από έκθεση κοινωνικής έρευνας)

Η ΥΠΑΡΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου

2 μόρια

(Ζητείται  βεβαίωση,  ή  Πιστοποιητικό  από  Επιμελητήριο,  ή  Επιθεώρηση  Εργασίας,  ή

Ασφαλιστικό φορέα (ΤΕΒΕ κλπ), ότι υπάρχει επιχείρηση στην ειδικότητα επιλογής).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στις  2 Σεπτεμβρίου 2011  θα δημοσιοποιηθούν οι πίνακες εισαγομένων και επιλαχόντων, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν αναλυτικά τα μόρια των υποψηφίων, αλλά και το σύνολο των μορίων αυτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Στην περίπτωση, κατά την οποία έχει υποβληθεί αριθμός αιτήσεων υποψηφίων ίσος, ή μικρότερος του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, δεν θα γίνει μοριοδότηση,

2)  Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  των  υποψηφίων  (στη  βάση),  θα  προηγούνται  οι  έχοντες  τα

περισσότερα  μόρια  στα κοινωνικά κριτήρια. Στην ιδιαίτερη περίπτωση, που οι ισοβαθμήσαντες έχουν τα ίδια ακριβώς μόρια (βαθμός και κοινωνικά κριτήρια), θα επιλέγονται όλοι.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, αλλά και στην περίπτωση, κατά την οποία έχουν υποβληθεί μέχρι 30 αιτήσεις,, θα πραγματοποιηθούν – εντός 5 εργασίμων ημερών – οι επίσημες εγγραφές των επιτυχόντων μαθητών και θα ολοκληρωθούν με την υπογραφή του Ατομικού τους Δελτίου.

Μετά τη λήξη των εγγραφών και εφόσον έχουν προκύψει κενές θέσεις,  όλοι οι επιλαχόντες έχουν δικαίωμα – εντός τριών (3) εργασίμων ημερών – να υποβάλουν αίτηση προς κάλυψη των κενών.

Η επιλογή των εισακτέων (από τους επιλαχόντες που υπέβαλαν αίτηση) θα γίνει με πιστή

τήρηση της σειράς μορίων του καθενός.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής των υποψηφίων μαθητών θα αποτελέσουν και τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να εγγραφούν και επίσημα ως μαθητές, μετά την επιτυχή εισαγωγή τους.

Οι υποψήφιοι, που δεν επελέγησαν, έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν τα δικαιολογητικά τους, υπογράφοντας προς τούτο την αίτησή τους.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Δικαίωμα ένστασης έχουν όλοι οι υποψήφιοι μαθητές. Η Ένσταση υποβάλλεται εντός επτά (7)

ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι ενστάσεις θα δικαιωθούν, θα εισαχθούν καθ' υπέρβαση.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ,  ότι  με  Απόφαση  του  Διοικητή  θα  συγκροτηθεί  τριμελής  Επιτροπή,  για εκδίκαση των ενστάσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι μαθητές – τριες εισαχθούν στις ειδικότητες:

1) Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής

2) Μαγειρικής Τέχνης

3) Τεχνιτών Ηλεκτρολoγικών Συστημάτων Αυτ/του

4) Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

5) Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων. οφείλουν  να  υποβληθούν  σε εξετάσεις,  που  πρέπει  να  γίνουν (αν  είναι δυνατόν) σε κρατικό νοσοκομείο και είναι οι εξής:

Α.   1) Αρτοποιΐας – Ζαχαροπλαστικής

2) Μαγειρικής Τέχνης

α) Μία ακτινογραφία θώρακος

β) Μία παρασιτολογική κοπράνων

γ) Εξέταση Αυστραλιανού Αντιγόνου

Με τις ως άνω εξετάσεις, (και μια φωτογραφία), οι μαθητές    θα    απευθύνονται στη Δ/νση Υγιεινής της Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν Βιβλιάριο Υγείας, το οποίο θα προσκομίσουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, μέχρι και την παραμονή έναρξης των μαθημάτων, ή όποια άλλη ημέρα ορίσει, κατά την κρίση του, ο Δ/ντής της ΕΠΑ.Σ.

Β. 1)Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτ/του

2)Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών    

3)Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων

Οφθαλμολογικές    εξετάσεις,    που    θα    αποκλείουν    τις    περιπτώσεις    αχρωματοψίας    και δυσχρωματοψίας.

Τις ως άνω εξετάσεις οι μαθητές οφείλουν να προσκομίσουν στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της επιλογής τους, μέχρι και την παραμονή έναρξης των μαθημάτων, ή όποια άλλη ημέρα ορίσει, κατά την κρίση του, ο Δ/ντής της ΕΠΑ.Σ.

Σε  όσες  από  τις  παραπάνω  (Α-Β)  αναφερόμενες  περιπτώσεις  μαθητών  διαπιστώνεται  πρόβλημα, η Επιτροπή αξιολόγησης θα προβαίνει σε αλλαγή ειδικότητας, με σύμφωνη γνώμη μαθητών και κηδεμόνων.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Α΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

α.  Στην  ΕΠΑ.Σ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ  (Πεύκων  112/Τ.K.14122  τηλ.  2102819672  –

2102816540)  θα  εισαχθούν  διακόσιοι  δέκα  πέντε  (215)  μαθητές  –  τριες  στις  ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων            είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Αργυροχρυσοχοΐας

3. Ωρολογοποιίας

4. Κομμωτικής Τέχνης

5.Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ

6. Γραφικών Τεχνών – Εκτυπώσεων

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

7 Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων                                  είκοσι (20) μαθητές-τριες

8. Αισθητικής Τέχνης                                                                   είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

9. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών                                       είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

β.   Στην ΕΠΑ.Σ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Πύργος Βασιλίσσης /Τ.Κ. 131 22   τηλ. 2102311083) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι  (120) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου

3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτ/του

4.ΤεχνιτώνΗλεκτρονικώνΣυσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων

5. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

είκοσι (20) μαθητές-τριες

γ.  Στην ΕΠΑ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11/Τ.K.12243 τηλ. 2105989452-4) θα εισαχθούν εκατόν εβδομήντα  (170) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1.Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου

2.Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών

Έργων

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3. Τεχνιτών Εργαλειομηχανών                                                   είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

4. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών                                    είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

5. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων

6.  Τεχνιτών Αμαξωμάτων

7.  Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων

Αυτοκινήτου

είκοσι (20) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

δ. Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6/Τ.K.12145 τηλ. 2109915025)  θα εισαχθούν διακόσιοι δέκα πέντε (210) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων            είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

3. Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων

4.Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκ/σεων & Υπολογιστικών Μονάδων     

5. Κομμωτικής Τέχνης

6. Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής

7. Μαγειρικής Τέχνης

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες

8. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ                                είκοσι (20) μαθητές-τριες

9. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων                                είκοσι (20) μαθητές-τριες

ε. Στην ΕΠΑ.Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47/Τ.K.18345 τηλ. 2104829882) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα  πέντε (145) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1.  Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου                 είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2.  Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (φυσικού αερίου)                      είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3. Τεχνιτών Αμαξωμάτων

4. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτ/του

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές- τριες

5. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών                                    είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

6. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ                                είκοσι (20) μαθητές-τριες

στ. Στην ΕΠΑ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ (Μαυρομιχάλη 17-19/Τ.K.18545, τηλ. 2104175919 – 2104126852)

θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές-τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων             είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου                  είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

4. Ξυλουργών – Επιπλοποιών

5. Κομμωτικής Τέχνης

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες

6. Μαγειρικής Τέχνης                                                                  είκοσι (20) μαθητές-τριες

ζ.  Στην  ΕΠΑ.Σ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  (Λεωφ.  Γαλατσίου  15/Τ.K.11141  τηλ.  2102287460)  θα εισαχθούν ενενήντα (90) μαθητές – τριες στην ακόλουθη ειδικότητα:

1.Αρτοποιΐας – Ζαχαροπλαστικής                                              ενενήντα (90) μαθητές-τριες

η. Στην ΕΠΑ.Σ ΥΜΗΤΤΟΥ (Θράκης 2, Υμηττός /Τ.Θ.17232, τηλ. 2109704343) θα εισαχθούν τριάντα (30) μαθητές – τριες στην ακόλουθη ειδικότητα:

1.χνιτών Εργαλειομηχανών                                                    τριάντα (30) μαθητές-τριες

θ. Στην ΕΠΑ.Σ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Μάνδρα Αττικής /Τ.K.19600 τηλ. 2105542375) θα εισαχθούν διακόσιοι δέκα πέντε (215) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1.Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων            είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου                 είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

4. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτ/του

5. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ

6. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας

7. Βοηθών Γενικής Νοσηλείας

8. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων

9. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών                     

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

ι. Στην ΕΠΑ.Σ ΡΕΝΤΗ (Π. Ράλλη και Κηφισού /Τ.K.18233, τηλ. 2103474665 – 2103473984)

θα εισαχθούν εκατόν εβδομήντα (170) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτ/του                         είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Τεχνιτών Αμαξωμάτων

3. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

4. Υπαλλήλων Διοικητικών καθηκόντων                                 είκοσι (20) μαθητές-τριες

5. Τεχνιτών Ηλεκτρονικών συσκευών, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων

6. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

7. Βοηθών Γεν. Βρεφονηπιοκομίας                                           είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

κ.  Στην ΕΠΑ.Σ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  (Ναύσταθμος  Σαλαμίνας  /Τ.K.18900,  τηλ.  2104677784)  θα εισαχθούν εβδομήντα πέντε (75) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας

2. Τεχνιτών Εργαλειομηχανών

3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

λ.  ΕΠΑ.Σ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  (Δωδώνης,  Θέση  Παπαχωράφι  /Τ.K..  15344,  τηλ.  2106667917  –

2106030466) θα εισαχθούν εβδομήντα (70) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων                                  είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου                              είκοσι (20) μαθητές-τριες

3. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ                                είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

μ. Στην  ΕΠΑ.Σ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Βασιλικό Χαλκίδας /Τ.K.34002, τηλ. 22210 – 54105, 54106) θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1.  Τεχνιτών Εργαλειομηχανών                                                   είκοσι (20) μαθητές-τριες

2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτ/του                           είκοσι (20) μαθητές-τριες

3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών                                    είκοσι (20) μαθητές-τριες

4. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων                                 είκοσι (20) μαθητές-τριες

5.ΕγκαταστατώνΨυκτικών&Κλιματιστικών

Έργων

είκοσι (20) μαθητές-τριες

6. Ξυλουργών – Επιπλοποιών                                                       είκοσι (20) μαθητές-τριες

7.Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονική τοπίου

είκοσι (20) μαθητές-τριες

ν. Στην ΕΠΑ.Σ ΧΙΟΥ (Λ. Καρφά -Λευκωνία /Τ.K.82100, τηλ. 22710 – 29531) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1.ΤεχνιτώνΘερμικών&ΥδραυλικώνΕγκαταστάσεων            είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων                                 είκοσι (20) μαθητές-τριες

3. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτ/του                          είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

4. Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών

Έργων

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

5.  Κομμωτικής Τέχνης                                                               είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

ξ. Στην ΕΠΑ.Σ ΡΟΔΟΥ (Θ. Σοφούλη 93/Τ.K.85100, τηλ 22410-31077,22039) θα εισαχθούν εκατόν δέκα πέντε (115) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :

1.ΤεχνιτώνΘερμικών&Υδραυλικών Εγκαταστάσεων             είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2.Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου

3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

4. Μαγειρικής Τέχνης

5. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες

είκοσι (20) μαθητές-τριες

ο. Στην ΕΠΑ.Σ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Παναγιούδα /Τ.K.81100, τηλ. 22510 – 32617,32618) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα πέντε (185) μαθητές – τριες στις ακόλουθες  ειδικότητες:

1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων             είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Τεχνιτών Αμαξωμάτων                                                            είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

4. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες

5. Κομμωτικής Τέχνης                                                                  είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

6. Μαγειρικής Τέχνης

7. Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής

8. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ

είκοσι (20) μαθητές-τριες

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

2.210 μαθητές

Β΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

α. Στην 1η   ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117 – 119/Τ.K.56123, τηλ. 2310 – 721858,)

θα εισαχθούν εκατόν εβδομήντα πέντε (175) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1.Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

2. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3.Τεχνιτών Εργαλειομηχανών                                                    είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

4.Τεχνιτών Αμαξωμάτων                                                             είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

5. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου                  είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

6. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών                                    είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

7. Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκ/σεων και                είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

Υπολ/κών Μονάδων

β. Στην 2η ΕΠΑ.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117 – 119/Τ.K.56123, τηλ. 2310 – 729250)  θα εισαχθούν διακόσιοι (200) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Κομμωτικής Τέχνης                                                                 είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Υφάσματος – Ένδυσης                                                             είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ                                είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

4. Γραφικών Τεχνών -Εκτυπώσεων                                            είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

5. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων                                  είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

6. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων                                είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

7. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας                                      είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

8. Βοηθών Γενικής Νοσηλείας                                                    είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

γ. Στην ΕΠΑ.Σ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73/Τ.K.57013, τηλ. 2310 – 696216) θα εισαχθούν εκατόν εβδομήντα (170) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων

2. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου

4. Ξυλουργών – Επιπλοποιών

5. Αρτοποιΐας – Ζαχαροπλαστικής

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

είκοσι πέντε (25)μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25)μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25)μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

6. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων                                  είκοσι (20)μαθητές-τριες

7. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου         είκοσι πέντε (25)μαθητές-τριες

δ. Στην ΕΠΑ.Σ ΛΑΚΚΙΑΣ (Λακκιά Βασιλικών / Τ.Κ. 57006, τηλ. 23960 – 22769) θα εισαχθούν εκατόν δέκα (110) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

2. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3.  Βοηθών Γενικής Νοσηλείας                                                     είκοσι (20) μαθητές-τριες

4. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας

5. Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ

είκοσι (20) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες

ε. Στην ΕΠΑ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ (Ασώματα Ημαθίας /Τ.K.59100 , τηλ. 23310 – 28167,22397) θα εισαχθούν εκατό (100) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων               είκοσι (20) μαθητές-τριες

2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου                    Είκοσι (20) μαθητές-τριες

3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

4. Τεχνιτών Αμαξωμάτων

είκοσι (20) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες

5. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών                                         είκοσι (20) μαθητές-τριες

στ.  Στην  ΕΠΑ.Σ  ΚΟΖΑΝΗΣ  (11ο    χλμ.  Κοζάνης  –  Λάρισας  /Τ.K.50100,  τηλ.  24610  –

20169,20041) θα εισαχθούν διακόσιοι δέκα (210) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων               είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου                    είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών                                         είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

4. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

5. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτ/του

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

6. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)                        είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

7. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων                                   είκοσι (20) μαθητές-τριες

8. Κομμωτικής Τέχνης                                                                   είκοσι (20) μαθητές-τριες

9. Βοηθών Φαρμακείου                                                                  είκοσι (20) μαθητές-τριες

ζ.  Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  (Τέρμα  Οδού  Τερζοπούλου  /Τ.K.60100,  23510  –  35165)  θα εισαχθούν διακόσιοι δέκα πέντε (215) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων               είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου                    είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών                                      είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

4. Κομμωτικής Τέχνης                                                                   είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

5. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ                                  είκοσι (20) μαθητές-τριες

6. Τεχνιτών Αμαξωμάτων                                                              είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

7. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

8. Τεχνίτες Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)

9. Βοηθών Φαρμακείου

είκοσι (20) μαθητές-τριες

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

η. Στην ΕΠΑ.Σ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (3ο  χιλ. Φλώρινας /Τ.K.53100, τηλ. 23850 – 22357,44466) θα εισαχθούν εκατόν εξήντα πέντε (165) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων                είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτ/του                               είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

4. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών

5. Κομμωτικής Τέχνης

6. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες

7. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων                                    είκοσι (20) μαθητές-τριες

θ.  Στην ΕΠΑ.Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ  (Περιοχή  Κουρή  /Τ.K.50200,  τηλ.  24630  –  80444)  θα εισαχθούν εκατόν εξήντα (160) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκ/σεων                          είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών                                         είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτ/του

4. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

5. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ                                  είκοσι (20) μαθητές-τριες

6. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων

7. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας

είκοσι (20) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες

ι.  Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  (Καραολή  10/Τ.K.52100,  τηλ.  24670  –  84394,81208)  θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Επεξεργασίας Γούνας

2. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων

είκοσι (20) μαθητές-τριες

είκοσι (20) μαθητές-τριες

3. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων                                                  είκοσι (20) μαθητές-τριες

4. Τεχνίτες Υποστήριξης συστημάτων Η/Υ

5. Κομμωτικής Τέχνης

6. Βοηθών Γενικής Νοσηλείας

7. Συντηρητών Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης

είκοσι (20) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες

κ. Στην ΕΠΑ.Σ ΚΙΛΚΙΣ (Γ. Αργυρίου 16/Τ.K.61100, τηλ. 23410-20896,20596) θα εισαχθούν εβδομήντα (70) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :

1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων               είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών                                       είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ                                   είκοσι (20) μαθητές-τριες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

1.715 μαθητές

Γ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

α. Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΒΑΛΑΣ (Περιγιάλι Καβάλας /Τ.K.65110, τηλ. 2510-228834,231169) θα εισαχθούν διακόσιοι δέκα (210) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :

1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκ/σεων

2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου

3. Κομμωτικής Τέχνης

4. Τεχνίτες Υποστήριξης συστημάτων Η/Υ

5. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων

6. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες

είκοσι (20) μαθητές-τριες

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

7. Ξυλουργών – Επιπλοποιών                                                           είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

8. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων                                   είκοσι (20) μαθητές-τριες

9. Τεχνιτών Εργαλειομηχανών                                                        είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

β. Στην ΕΠΑ.Σ ΣΕΡΡΩΝ (6ο  χιλ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/νίκης, Λευκώνας/Τ.K.62100, τηλ.

23210-90720,90725)  θα  εισαχθούν  εκατόν  ενενήντα  (190)  μαθητές  –  τριες  στις  ακόλουθες ειδικότητες :

1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων                 είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου                       είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών                                          είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

4. Μαγειρικής Τέχνης

5. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

6. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονική Τοπίου

7. Τεχνιτών Μεταλλικών κατασκευών

8. Βοηθών Φαρμακείου

είκοσι (20) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

γ.  Στην ΕΠΑ.Σ ΔΡΑΜΑΣ  (Περιοχή Μυλοποτάμου /Τ.K.66100, τηλ. 25210-81131,81302) θα εισαχθούν εκατόν πενήντα πέντε (155) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :

1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων                 είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου                       είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών                                         είκοσι (20) μαθητές-τριες

4. Κομμωτικής Τέχνης                                                                      είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

5. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων

6. Ξυλουργών – Επιπλοποιών

7. Τεχνιτών Εργαλειομηχανών

είκοσι (20) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες

δ.  Στην ΕΠΑ.Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  (Χίλια  Δένδρα  /Τ.K.69100,  τηλ.  25310-24918,36199)  θα εισαχθούν εκατόν τριάντα πέντε (135) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :

1. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (φυσικού αερίου)                           είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου                      είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών                                        είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

4. Βοηθών Φαρμακείου                                                                  είκοσι (20) μαθητές-τριες

5. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ                                    είκοσι (20) μαθητές-τριες

6. Υπάλληλοι Διοικητικών Καθηκόντων                                       είκοσι (20) μαθητές-τριες

ε. Στην ΕΠΑ.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (20ο χιλ. Αλεξ/πολης – Πελαγίας /Τ.K.68100, τηλ.

25510  –  23709,38155)  θα  εισαχθούν  εκατόν  είκοσι  (120)  μαθητές  –  τριες  στις  ακόλουθες ειδικότητες :

1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων                 είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου                      είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3. Τεχνιτών Αμαξωμάτων                                                                είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

4. Κομμωτικής Τέχνης                                                                     είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

5. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ                                    είκοσι (20) μαθητές-τριες

στ.  Στην ΕΠΑ.Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  (Αρχή  Κων/πόλεως/Τ.K.68200,  τηλ.  25520  –  22307)  θα εισαχθούν ενενήντα πέντε (95) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου

2. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων                                    είκοσι (20) μαθητές-τριες

4. Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών                             είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

Έργων       

ζ. Στην ΕΠΑ.Σ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2/Τ.K.67100, τηλ. 25410- 62833,62825) θα εισαχθούν εκατόν ογδόντα (180) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες :

1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων                είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου                      είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών                                           είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

4. Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής                                                 είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

5. Μαγειρικής Τέχνης                                                                      είκοσι (20) μαθητές-τριες

6. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων                                      είκοσι (20) μαθητές-τριες

7. Τεχνίτες Υποστήριξης συστημάτων Η/Υ

8. Βοηθών Φαρμακείου

είκοσι (20) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1.085 μαθητές

Δ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

α.   Στην  ΕΠΑ.Σ  ΛΑΡΙΣΑΣ   (Ερμογένους   10/Τ.K.41447,   τηλ.   2410-254766,564653)   θα εισαχθούν διακόσιοι τριάντα πέντε (235) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων                είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών                                          είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου                     είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

4. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

5. Ξυλουργών – Επιπλοποιών

6. Τεχνιτών Ηλεκτρονικών συσκευών, Εγκαταστάσεων

& Υπολογιστικών Μονάδων

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

7. Κομμωτικής Τέχνης                                                                    είκοσι (20) μαθητές-τριες

8. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων                                     είκοσι (20) μαθητές-τριες

9.  Μαγειρικής Τέχνης                                                                  είκοσι (20) μαθητές-τριες

10. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)                      είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

β.  Στην  ΕΠΑ.Σ  ΛΑΜΙΑΣ  (Μεγάλη  Βρύση  /Τ.K.35100,  τηλ.  22310  -24151,51231)  θα εισαχθούν διακόσιοι τριάντα πέντε (235) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου            είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών                                          είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3. Τεχνιτών Αμαξωμάτων                                                               είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

4. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου                     είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

5. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών                                       είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

6. Ξυλουργών -Επιπλοποιών                                                         είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

7. Κομμωτικής Τέχνης                                                                    είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

8. Αρτοποιϊας – Ζαχαροπλαστικής                                                 είκοσι (20) μαθητές-τριες

9. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων

10. Σχεδιαστών Τεχνικών Εφαρμογών με χρήση Η/Υ

είκοσι (20) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες

γ. Στην ΕΠΑ.Σ ΒΟΛΟΥ  (Πεδίο Άρεως /Τ.K.38334, τηλ. 24210 – 63687,63684)  θα εισαχθούν εκατόν σαράντα (140) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1.  Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων               είκοσι (20) μαθητές-τριες

2.  Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου                    είκοσι (20) μαθητές-τριες

3.  Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών                                      είκοσι (20) μαθητές-τριες

4.  Κομμωτικής Τέχνης                                                              είκοσι (20) μαθητές-τριες

5.  Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ                                   είκοσι (20) μαθητές-τριες

6.  Τεχνίτες Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)                          είκοσι (20) μαθητές-τριες

7.  Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων                                     είκοσι (20) μαθητές-τριες

δ. Στην ΕΠΑ.Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  (Τέρμα οδού Τρικάλων /Τ.K.43100, τηλ. 24410 – 71560,71561)

θα εισαχθούν εκατόν εβδομήντα πέντε (175) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Αρτοποιΐας – Ζαχαροπλαστικής                                               είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

2. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (φυσικού αερίου)                        είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

3. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου                   είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

4. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

5. Βοηθών Φαρμακείου

είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

6. Κομμωτικής Τέχνης                                                                  είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

7. Ξυλουργών – Επιπλοποιών                                                       είκοσι πέντε (25) μαθητές-τριες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

785 μαθητές

Ε΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

α. Στην ΕΠΑ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (3ο  χιλ. Ιωαννίνων – Αθηνών /Τ.K.45000, τηλ. 26510 – 40858)

θα εισαχθούν διακόσιοι εξήντα (260) μαθητές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων             είκοσι (20) μαθητές-τριες

2. Ξυλουργών – Επιπλοποιών                                                     είκοσι (20) μαθητές-τριες

3. Τεχνιτών Αμαξωμάτων                                                          είκοσι (20) μαθητές-τριες

4. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών                                     είκοσι (20) μαθητές-τριες

5. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών                                  είκοσι (20) μαθητές-τριες

6. Αργυροχρυσοχοΐας                                                               είκοσι (20) μαθητές-τριες

7. Κομμωτικής Τέχνης                                                               είκοσι (20) μαθητές-τριες

8. Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής                                           είκοσι (20) μαθητές-τριες

9. Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων

10. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών

είκοσι (20) μαθητές-τριες είκοσι (20) μαθητές-τριες

11. Τεχνιτών Μηχ. & Συστ. Αυτ/του                                           είκοσι (20) μαθητές-τριες

12. Τεχνιτών Θερμικών & Υδρ. Εγκ/σεων                                 είκοσι (20) μαθητές-τριες

13. Κτιριακών Έργων                                                                είκοσι (20) μαθητές-τριες

β. Στην