Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε τους ιδιοκτήτες που παραχώρησαν μέρος των ακινήτων τους δωρεάν ώστε να βελτιωθεί η χάραξη και η κατασκευή του δρόμου προς Βλαχόστρατα.
Απέδειξαν ότι βλέπουν μπροστά, συμβάλλοντας σημαντικά και ουσιαστικά με την ενέργεια τους στο κοινό συμφέρον.

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ