Σχολική Επιτροπή Β΄θμιας Εκπαίδευσης

Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δεσκάτης.»

1. Σκοπός της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.
2. Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 9/ μελές Συμβούλιο τα οποία θα αποτελείται από:
– τον Πρόεδρο (προαιρετικά ο Δήμαρχος)
– τέσσερις Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
– τους τέσσερις διευθυντές των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
– Έναν εκπρόσωπο των συλλόγων γονέων,
– έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων
– ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων (σε περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα)
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ
β) τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
γ) πρόσοδοι της σχολικής περιουσίας.
δ) εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
ε) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

4. Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των σχολικών επιτροπών της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.
Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι, καθώς και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό και παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το νέο νομικό πρόσωπο που δημιουργείται, υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στα οποία περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους, εξομοιούμενο με καθολικό διάδοχο. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικα μέρη είναι νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο νομικό πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθένα από τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν.

ΜΕΛΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Κορδίλας Δημήτριος Πρόεδρος Δήμαρχος  
Κόγιος Ζήσης Αντιπρόεδρος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) Τέγος Βασίλειος
Τσιάκαλος Γεώργιος Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) Ανδρώνη Αρετή
Καραστέργιος Δημήτριος Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) Τρικαλίδης Αριστείδης
Γαλάνης Δημήτριος Μέλος Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) Ζιαγκλιαβού Ειρήνη
Ναβροζίδης Κυριάκος Μέλος Διευθυντής σχολικής μονάδας Ενιαίου Λυκείου Δεσκάτης  
Κουζούπη Αφροδίτη Μέλος Διευθυντής σχολικής μονάδας Γυμνασίου  Δεσκάτης  
Καραγιάννης Δημήτριος Μέλος Διευθυντής 1ου ΕΠΑΛ- Μανουσάκειου Επαγγελματικού Λυκείου Δεσκάτης  
Νασιόπουλος Απόστολος Μέλος Διευθυντής Γενικού Λυκείου Καρπερού  
Μπάκαβου Ευδοξία Μέλος Εκπρόσωπος συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  
Παπακωσταντίνου Ιωάννης Μέλος Εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων