Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποτελεί μετονομασία της Δημαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Συντάσσει τον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου.
 • Ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο σχετική έκθεση στο Δ.Σ.
 • Προελέγχει τον οικονομικό απολογισμό του Δήμου.
 • Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον οικονομικό προϋπολογισμό, εκτός από εκείνες που αποφασίζει το Δ.Σ., καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης των προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
 • Με την επιφύλαξη της παρ. 4, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες.
 • Μελετά την ανάγκη συνάψεως διαφόρων δανείων υπέρ του Δήμου.
 • Εισηγείται την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
 • Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.
 • Εισηγείται στο Δ.Σ. ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου.
 • Αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Εισηγείται στο Δ.Σ. τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
 • Αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων.
 • Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.
 • Αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης (έως 30.000 ευρώ).
 • Αποφασίζει για την νομική κάλυψη και εκπροσώπηση του Δήμου, με την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου.

Η Οικονομική Επιτροπή(πρώην Δημαρχιακή) απαρτίζεται από επτά (7) μέλη:

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΘΕΣΗ
Κορδίλας Δημήτριος  Πρόεδρος
 Ορφανίδης Χαράλαμπος  Αντιπρόεδρος
 Τέγος Βασίλειος  Μέλος
 Λάμαρης Χρήστος  Μέλος
Πέτσας Ιωάννης  Μέλος
 Καραστέργιος Δημήτριος  Μέλος
Νάτσιουλας Λεωνίδας  Μέλος