Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ».
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

 

 

 

 

          Γρεβενά,  

 

 

Αριθμός Πρωτ.:

 

 

03/02/2020

 

 

 652

Ταχ. Δ/νση             : Ανδρομάνας 2

Ταχ. Κώδικας        : 51200

Πληροφορίες        :  Καραστέργιος Ευθ.

Τηλέφωνο              : 24623-51104

Fax                         : 24623-51105

 

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών

Συστημάτων

Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών &

Υπηρεσίων Πληροφορικής

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

101 91 – Παπάγου – Αθήνα

site-support@yme.gov.gr

   
       

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»

  • Σχετ.: Η αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί ¨Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016   

Ο Δήμος Δεσκάτης προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο (ηλεκτρονικό διαγωνισμό) για την εκτέλεση του έργου  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» (αριθ. Μελέτης 54/2020), Προϋπολογισμού 96.000,00 (με ΦΠΑ 24 %) με δικαίωμα συμμετοχής εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται  στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. σε έργα κατηγορίας  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Προϋπολογισμός εργασιών χωρίς ΦΠΑ 24.732,54 €  ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  (Προϋπολογισμός εργασιών χωρίς ΦΠΑ 32.292,33 € )

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Δεσκάτης .

Παρακαλείται το Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως δημοσιεύσει το παρόν στον ιστότοπό του σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2 της αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 απόφασης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

 

    

            Ο Δήμαρχος
                

 

 

         Κορδίλας Δημήτριος 

          

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

  1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  2. Τμήμα Προγραμματισμού

Οργάνωσης και Πληροφορικής

(Με την παράκληση γα γίνει ανάρτηση του

παρόντος στην Ιστοσελίδα του Δήμου Δεσκάτης