ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γυμνάσιο Δεσκάτης (1)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΕΠΙΚΑΙΡ.jsign (1)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ_5030029-ΓΥΜΝΑΣΙΟ (2)

ΤΕΥΔ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (1)

ΤΕΥΔ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (1)