ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Δεσκάτη , 04 Μαρτίου 2015
Αρ. Πρωτ.: 1810
ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Ο Δήμαρχος Δεσκάτης γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με :
– Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/07 ( ΦΕΚ 143/Α/28-06-07) «Κύρωση του
Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
-Την εγκύκλιο 55/74802/29-12-2010 «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών
θέσεων»
-Τις διατάξεις των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου ΣΤ1 του άρθρου
πρώτου του Ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222/12-11-12 τεύχος Α).
Πρόκειται να προβεί , στην πλήρωση της μίας θέσης ειδικής κατηγορίας
προσωπικού και ειδικότερα στην πρόσληψη με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής
περιόδου, ενός (1) ειδικού συμβούλου σε θέματα Διαχείρισης έργων του Δήμου.
1) Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
-Αίτηση
-Βιογραφικό Σημείωμα
-Τίτλο σπουδών Τ.Ε.Ι. (Τμήμα Πολιτικών έργων υποδομής) της ημεδαπής ή ισότιμο
πτυχίο της αλλοδαπής , με ειδίκευση σε θέματα διαχείρισης έργων.
-Εξειδίκευση σε επιστημονικό-επαγγελματικό τομέα , αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α.(ή
Νομικών Προσώπων Ο.Τ.Α.), που να αποδεικνύεται με ανάλογη ενασχόληση –
εμπειρία) με το προπεριγραφόμενο αντικείμενο.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο
εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης
δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από
την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη
δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της
εξειδικευμένης εμπειρίας.
– Πτυχίο καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας
-Βασική Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
2) Οι υποψήφιοι πρέπει:
-Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ( α. 12 Ν. 3584/2007)
-Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) ,( α. 13 Ν.
3584/2007).
-Να είναι υγιείς ( α. 14 Ν. 3584/2007).
-Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί
νόμιμα από αυτές ( α. 15 Ν. 3584/2007).
-Να μην έχουν ποινική καταδίκη , στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση
(α.16 Ν. 3584/2007)
-Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους ( α.17 Ν.
3584/2007).
3) Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου , θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια
γνωστοποίηση διά του τύπου με απόφαση του Δημάρχου ο οποίος και θα
προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την
παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον
προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
4) Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις
του άρθρου 163 του Ν. 3584/07. Ο Ειδικός Συνεργάτης δεν παρεμβάλλεται στην
οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε οι θέσεις τους , έχουν αντιστοιχία με τις
θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του
Δημάρχου για την επικουρία του οποίου θα έχει προσληφθεί. Δεν ασκεί
αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και
διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά , για το συγκεκριμένο τομέα
δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετεί.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός δέκα ημερών (κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες) από της δημοσιεύσεως της παρούσας στον τύπο , στον Δήμο
Δεσκάτης (αρμ. Κα Μπαγκράτασα Χρυσούλα , τηλ.2462351110) τα σχετικά
δικαιολογητικά που συνάδουν με τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα μαζί με το
βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωσή τους , για την πλήρωση των γενικών
προσόντων διορισμού ( α. 11-17 Ν. 3584/07).
Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί στον τύπο , θα τοιχοκολληθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας , θα αναρτηθεί στη διαύγεια και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Δεσκάτης .
Ο Δήμαρχος
Καραστέργιος Θ. Δημήτριος