ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2018

Δείτε εδώ την αναλυτική διακήρυξη

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2018

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ