Γραφείο Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Ώρες υποδοχής κοινού : Το γραφείο λειτουργεί καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής, στις ώρες : 7:30 – 3:00.

Τηλέφωνο : 2462351122

Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος :

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :

1. Αίτηση ενδιαφερομένου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας (εκτός των στοιχείων ταυτότητας θα πρέπει ακόμα να αναγράφεται η Δ.Ο.Υ. που ανήκει το κατάστημα, το τηλέφωνο και η Δ/νση κατοικίας του αιτούντος και προκειμένου για εταιρεία πλήρη στοιχεία όλων των εταίρων.)
2. Σχεδιάγραμμα οικοδομικής άδειας σε τρία (3) αντίτυπα (θεωρημένο)
3. Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας σε τρία (3) αντίτυπα (θεωρημένο)
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου)
5. Φωτοαντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος από την εφορία (θεωρημένο)
6. Βεβαίωση πυρασφάλειας
7. Ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικιάσεως (θεωρημένο)
8. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας (θεωρημένο)
9. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας (θεωρημένο)
10. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
11. Φορολογική ενημερότητα
12. Διπλότυπο είσπραξης 146 € στο ταμείο του Δήμου Δεσκάτης
  
Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος – Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet) : 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :
1. Αίτηση ενδιαφερομένου στην οποία θα αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας τη του χώρου γενικά στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι Η/Υ και το πλήθος τους για το οποίο ζητείται η άδεια.
2. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες
3. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4. Μισθωτήριο συμβόλαιο του καταστήματος ή κυριότητα αυτού (θεωρημένο)
5. Τρία (3) σχεδιαγράμματα κάτοψης της αίθουσας ή του χώρου
6. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
7. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ για έναρξη άσκησης επιτηδεύματος ή μεταβολής
8. Γνωμάτευση Υγειονομικής Υπηρεσίας, ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι :¨Δεν έχει αφαιρεθεί ¨Οριστικά¨ κατά το παρελθόν η εκδοθείσα έπ’ ονόματι του ενδιαφερομένου άδεια λειτουργίας της επιχείρησης παροχής διαδικτύου¨
10. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το Δήμο)
Σημείωση : (Όταν έχει άδεια λειτουργίας καταστήματος δεν χρειάζεται το μισθωτήριο συμβόλαιο, τα σχεδιαγράμματα κάτοψης, το πιστοποιητικό Πυρασφάλειας και η γνωμάτευση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.)
Άδεια χρήσης ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ :

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :
1. Αίτηση ενδιαφερομένου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας (εκτός των στοιχείων ταυτότητας θα πρέπει ακόμα να αναγράφεται η Δ.Ο.Υ. που ανήκει το κατάστημα, το τηλέφωνο και η Δ/νση κατοικίας του αιτούντος και προκειμένου για εταιρεία πλήρη στοιχεία όλων των εταίρων.)
2. Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
3. Βεβαίωση Α.Ε.Π.Ι.
4. Παράβολο των 58,69 €
Άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων :

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ή έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του ο ενδιαφερόμενος :
1. Αίτηση, στην οποία ο προβλεπόμενος επιθυμητός αριθμός των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών πρόκειται να εγκατασταθούν στο κατάστημα, ή χώρο για τον οποίο ζητείται η άδεια.
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
5. Δήλωση απογραφής των