Γραφείο Εκλογών – Ληξιαρχείου – Πολιτικών Γάμων – Υποδοχής Αλλοδαπών
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
Το γραφείο Ληξιαρχείου ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία «περί ληξιαρχικών πράξεων». Το γραφείο του Ληξιαρχείου ενεργεί τη διαδικασία και συμβάλλει στην τέλεση των πολιτικών γάμων.
Καταγράφει τις γεννήσεις, τις βαπτίσεις, τους γάμους, τους θανάτους και γενικά τις μεταβολές της προσωπικής κατάστασης των φυσικών προσώπων που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Ληξιαρχείου. Εκδίδει αντίγραφα, αποσπάσματα, και πιστοποιητικά ληξιαρχικών πράξεων. Αποστέλλει αντίγραφα των συντασσόμενων εκθέσεων βαπτίσεων και μεταβολής ή προσθήκης στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων, στα Ληξιαρχεία στα οποία βρίσκονται συνταγμένες οι οικείες ληξιαρχικές πράξεις. Συντάσσει ατομικά δελτία θανάτου για την οικονομική Εφορία καθώς και δελτία γεννήσεων, γάμων και θανάτων για την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
Καθώς κάθε ατομική περίπτωση είναι δυνατό να παρουσιάζει ιδιαιτερότητες κρίνεται σκόπιμο ο πολίτης, προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, να έρχεται προηγουμένως σε τηλεφωνική επαφή με την υπηρεσία προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία του.
Το γραφείο Υποδοχής Αλλοδαπών απευθύνεται σε οικονομικούς μετανάστες που τους απασχολούν ζητήματα γύρω από την άδεια παραμονής τους στην Ελλάδα. Στην περίπτωση των αλλοδαπών η κάθε ατομική περίπτωση παρουσιάζει ιδιαιτερότητες . Για αυτόν το λόγο ο πολίτης θα πρέπει, προηγουμένως, να έρχεται σε τηλεφωνική, τουλάχιστον, επαφή στα τηλέφωνα του Γραφείου, προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία του .
Ώρες υποδοχής κοινού : Καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, στις ώρες : 7:30 – 3:00.
Τηλέφωνο : 2462351102
Προσφερόμενες υπηρεσίες :

  • Δήλωση Γέννησης
  • Δήλωση Βάπτισης
  • Δήλωση Γάμου
  • Δήλωση Διαζυγίου
  • Δήλωση Θανάτου
  • Έκδοση Αδείας Πολιτικού Γάμου για Έλληνες
  • Έκδοση Άδειας Γάμου Αλλοδαπών που είναι κάτοικοι της Ελλάδας και παντρεύονται στην Ελλάδα
  • Έκδοση Άδειας Γάμου Αλλοδαπών που είναι κάτοικοι εξωτερικού και παντρεύονται στην Ελλάδα
  • Ιερολόγηση – Δήλωση Γάμου
  • Πράξη Υιοθεσίας