Διεύρυνση δυνατοτήτων ίδρυσης πρότυπου αγροκτήματος στο Δήμο Δεσκάτης

 Ο Δήμος Δεσκάτης αποφάσισε να συνάψει προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τη διερεύνηση δυνατοτήτων ίδρυσης πρότυπου αγροκτήματος στο Δήμο Δεσκάτης έτσι ώστε να υποστηρίξει επιστημονικά και ουσιαστικά το έργο των γεωργών και των κτηνοτρόφων της περιοχής μας. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ενός ΟΤΑ που η παραγωγική του δομή κυριαρχείται από τον πρωτογενή τομέα είναι καταρχήν η δημιουργία των πλέον ευνοϊκών προϋποθέσεων ανάπτυξης της γεωργίας ή και της κτηνοτροφίας, με βάση όμως τα σύγχρονα δεδομένα που διαμορφώνουν οι εφαρμοζόμενες πολιτικές και οι καταναλωτικές τάσεις. Ο Δήμος Δεσκάτης αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση ενός τέτοιου ΟΤΑ, όπου όχι μόνο το παραγωγικό της προφίλ κυριαρχείται από την κτηνοτροφία, κύρια μικρών ζώων, καθώς και από δυναμικές καλλιέργειες στο χώρο της φυτικής παραγωγής. Η μεγάλη πρόκληση που σήμερα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι είναι η ανεύρεση τρόπων ταχείας προσαρμογής του παραδοσιακού τρόπου εκτροφής των ζώων στα σύγχρονα ζητούμενα ασφάλειας τροφίμων, φιλοπεριβαλλοντικής διαχείρισης των χρησιμοποιούμενων φυσικών πόρων και ευζωίας των ζώων που τίθενται ως προαπαιτούμενα πλέον για την απρόσκοπτη διοχέτευση των παραγόμενων προϊόντων στις αγορές. Έχοντας υπόψη το πλαίσιο αυτό, ακολουθεί μια προτεινόμενη δομή έργου που στόχο έχει να δώσει απαντήσεις στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας του Δήμου. Δομή έργου: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Η ανάλυση αυτή έχει σαν στόχο να παρουσιάσει με σύντομο και περιεκτικό τρόπο το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής και να αναδείξει τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν, γιατί δημιουργούν ανασχέσεις στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά προκαλούν και προβλήματα προσβασιμότητας στις αγορές διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει τις παρακάτω υποενότητες: 1. Διάρθρωση φυτικής και ζωικής παραγωγής 2. Εξέλιξη παραγωγής 3. Μέτρηση του κόστους παραγωγής και κερδοφορίας 4. Καταγραφή του βοσκότοπου ποσοτικά και ποιοτικά (έκταση, ποσότητα και ποιότητα φυτικών ειδών, θρεπτική αξία αυτών, απεικόνιση σε χάρτες) Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση του υφιστάμενου πλαισίου πολιτικής που διέπει το χώρο και σύντομη περιγραφή όλων των δράσεων που σήμερα στηρίζουν και κατευθύνουν την πορεία της γεωργίας και κτηνοτροφίας (αποδεσμευμένη ενίσχυση, εξισωτική αποζημίωση, βιολογική κτηνοτροφία, διατήρηση σπάνιων φυλών, κοκ). Η ενότητα αυτή είναι απόλυτα αναγκαία, προκείμενου να είναι σαφές το πλαίσιο πολιτικής που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην σύνταξη του αναπτυξιακού – επιχειρησιακού σχεδίου που ακολουθεί. Η τελευταία ενότητα θα περιλαμβάνει το επιχειρησιακό μέρος της έρευνας όπου θα υπάρχουν οι παρακάτω υποενότητες: 1. Παρουσίαση και κοστολόγηση των αναγκαίων έργων για τη βελτίωση και φιλοπεριβαντολλογική διαχείριση του βοσκότοπου. 2. Παρουσίαση σχεδίου κανονισμού διαχείρισης του βοσκότοπου. 3. Παρουσίαση και κοστολόγηση δράσεων που μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην περιοχή, όπως σύσταση και λειτουργία ομάδας παραγωγών (εκτροφέων ζώων) ή εταιρείας, κατασκευή ποιμνιοστασίων, αλμεκτηρίου, τυροκομείου και του συνόλου των απαραίτητων κτηριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή προϊόντων έτοιμων για διάθεση στον καταναλωτή στα πρότυπα ενός ορεινού κτηνοτροφικού αγροκτήματος. 4. Διερεύνηση δυνατότητας εφαρμογής προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης και παραγωγής «καθαρών» φυλετικά ζώων για βελτίωση των παραγωγικών δεδομένων των υφιστάμενων ποιμνίων, αλλά και πώλησής τους σε άλλους εκτροφείς. 5. Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης βιολογικής κτηνοτροφίας. 6. Ποσοτική εκτίμηση της βελτίωσης των οικονομικών δεδομένων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μετά την πραγματοποίηση των προτεινόμενων επενδύσεων. 7. Διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω επενδυτική δραστηριότητα στην περιοχή τόσο όσον αφορά στη φυτική, όσο και στη ζωική παραγωγή. Για το θέμα αυτό συνεδρίασε και η Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου και αποφασίστηκε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο θα προωθήσει την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της περιοχής μας. ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ