Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου: Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας (Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΔΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΕΕΣ

ESPD