Διακήρυξη διαγωνισμού για την ¨Αναβάθμιση των υποδομών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης¨

Διακήρυξη διαγωνισμού

Περίληψη διακήρυξης

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός μελέτης

Προϋπολογισμός προσφοράς

Σχέδιο σύμβασης

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνική περιγραφή

Τιμολόγιο μελέτης

Προκήρυξη

Τιμολόγιο προσφοράς

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ