Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης δημοτών και εφαρμογών έξυπνης πόλης στο Δήμο Δεσκάτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ