ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Δεσκάτη, 08-10-2018

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                                         Αριθ. Πρωτ: 6699 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμος Δεσκάτης διακηρύττει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Ενός φορτηγού αυτοκινήτου με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

Ο  διαγωνισμός θα  πραγματοποιηθεί με  χρήση της  πλατφόρμας του  Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr  του Συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31/10/2018 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.

   

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  145.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

α. Έλληνες

β. Αλλοδαποί

γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

δ. Συνεταιρισμοί

ε. Ενώσεις προμηθευτών

Η εγγύηση συμμετοχής είναι ίση με 2.338,71 €, και ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ. Π. Α. , σύμφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και της ιστοσελίδας του Δήμου www.dimos-deskatis.gr.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 43313100-1 και 34144420-8. 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Δεσκάτη,    8-10-2018

 

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης

 

 

Δημήτριος Θ. Καραστέργιος

Κατεβάστε εδώ την διακήρυξη