Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας για το έτος 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2017 (1)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (1)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2017

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2017 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2017 – ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ