ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ ΠΡΟΣ ΝΤΑΤΣΗ”

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : 5124

 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης

Προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επέκταση αγωγού ύδρευσης από Παπαχρήστο προς Ντατσή», με προϋπολογισμό 19.900,00 Ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : ΥΔΡΕΥΣΗ ή Η/Μ ποσού εργασιών 15.810,53 € .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στην Πλατεία Δημαρχείου, Δεσκάτη Γρεβενών, 512 00, μέχρι την Τετάρτη , 29-6-2016. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων , υπόδειγμα τύπου Β .
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24623 – 51109, FAX επικοινωνίας 24623-51105, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Καραστέργιος Ευθύμιος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30-6-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου και το σύστημα προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας , με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ, καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων εφόσον η τάξη του πτυχίου τους το επιτρέπει .
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ύψους 323,58 €, και ισχύος τουλάχιστον μέχρι 30-6-2016 . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΔΕΗ Α.Ε, βάσει της από 10-8-2015 σύμβασης με τον Δήμο Δεσκάτης, σύμφωνα με την οποία η πληρωμή θα γίνεται κατόπιν της αποστολής των απαιτούμενων παραστατικών και της επιβεβαίωσης προόδου υλοποίησης, την 24η ημέρα του τρίτου μήνα από την υποβολή των παραπάνω παραστατικών σε αυτήν από τον Δήμο Δεσκάτης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.

ΔΕΣΚΑΤΗ 14-6-2016
Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Θ. Καραστέργιος

Κατεβάστε εδώ τη διακήρυξη