Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα Κούτρα»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΣΚΑΤΗ, 20/6/2017

Αρ. Πρωτ. 4971

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμος Δεσκάτης, Νομού Γρεβενών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ρέμα Κούτρα» με προϋπολογισμό 35.000,01 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από από το πρόγραμμα ΣΑΕ 055 του έτους 2015 και ΣΑΤΑ, ήτοι (στον κωδικό ΚΑ 30-7324.010, ποσό 20.910,72 € (εκ των οποίων 6395,00 € ΣΑΤΑ 2017 και 14.515,72 € ΣΑΤΑ ΠΟΕ) και στον κωδικό 64-7324.004 ποσό 14.089,29 από ΠΔΕ ΣΑΕ 055 .

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν με κόστος 5 ευρώ την οικονομική προσφορά από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δεσκάτης, Δημαρχείο Δεσκάτης, Ανδρομάνας 2, 512 00 Δεσκάτης, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται μαζί με την οικονομική προσφορά με αντίστοιχη χρέωση, είτε εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την αριθ. 182/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269/Β/30-12-2016) για το έργο κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, με κατάλληλες τροποποιήσεις. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24623-51109-4, Φαξ επικοινωνίας 24623-51105.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5/7/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δεσκάτης .

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον Τομέα των Δημοσίων Έργων που :
1. είναι γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν στην Α1 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Είναι εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα της ίδιας κατηγορίας.

5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

6. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί .

ΔΕΣΚΑΤΗ, 20/6/2017
Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Θ. Καραστέργιος

Κατεβάστε εδώ τη διακήρυξη