Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          ΔΕΣΚΑΤΗ 23-11- 2015
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                                       Αρ. Πρωτ: 9287
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Δεσκάτης Γρεβενών με διεύθυνση Ανδρομάνας 2, τηλ. 2462351109 fax 24623-51105 Τ.Κ. 51200 προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2016 για τις ανάγκες του Δήμου Δεσκάτης και των νομικών του προσώπων με κριτήριο κατακύρωσης:
α) για την προμήθεια καυσίμων, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στον Νομό Γρεβενών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41-45 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και β) για την προμήθεια λιπαντικών το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό % στην ενδεικτική τιμή του κάθε είδους του προϋπολογισμού,
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 187.374,57 ευρώ (με ΦΠΑ 23%)

3.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ.60/07.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Δευτέρα 14-12-2015 και ώρα 7:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Παρασκευή 18-12-2015 και ώρα 15:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
5. Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το διαγωνισμό είναι το ένα (1) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 1523,37 Ευρώ. Αν ο προμηθευτής ενδιαφέρεται να λάβει μέρος σε μία κατηγορία καυσίμων ή λιπαντικών (από αυτές που έχει ορίσει η υπηρεσία ) θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική ίση με το 1% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ της κατηγορίας σε €, το οποίο θα το δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση του (κατηγορία για την οποία υποβάλει προσφορά ) . Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για 30 επιπλέον ημέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7.Η Διακήρυξη θα σταλεί για δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Δεσκάτης, www.dimos-deskatis.gr .
8. Η παρούσα θα δημοσιευτεί μία φορά :
Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Τύπο σύμφωνα με τη νομοθεσία .
Θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δεσκάτης.
Ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στο εμπορικό επιμελητήριο Γρεβενών .
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος

Για να κατεβάσετε την αναλυτική διακήρυξη πατήστε εδώ