Διακήρυξη διαγωνισμού : “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2019”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Αριθ. Πρωτ:7989

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Δεσκάτης διακηρύττει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2019» για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου και των νομικών προσώπων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών : 7/12/2018 , 15:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής, α) για τα καύσιμα υπολογιζόμενη με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του καυσίμου την ημέρα παράδοσης της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (άρθρο 63 του Ν. 4257/2014) και β) για τα λιπαντικά σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 207.860,32 € μαζί με το Φ.Π.Α.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
α. Έλληνες
β. Αλλοδαποί
γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
δ. Συνεταιρισμοί
ε. Ενώσεις προμηθευτών
Η εγγύηση συμμετοχής, ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ. Π. Α. , σύμφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Όταν η προσφορά αφορά ένα επιμέρους είδος ή κατηγορία από το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, η εγγύηση συμμετοχής υπολογίζεται επί της προεκτιμώμενης αξίας που αντιστοιχεί στο επιμέρους είδος ή κατηγορίας εκτός Φ.Π.Α.
Τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, εφόσον ζητηθούν έγκαιρα από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Αντίγραφο της διακήρυξης μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Δεσκάτης, οδός Ανδρομάνας 2, αρμόδιοι υπάλληλοι Καραστέργιος Ευθύμιος και Κρίκος Νικόλαος , τηλ. 2462351109 /2462351104 ή από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimos-deskatis.gr).
Δεσκάτη, 13-11-2018

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης

Δημήτριος Θ. Καραστέργιος

Κατεβάστε εδώ την διακήρυξη