Διαγωνισμός του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Καρπερού”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ WORD