Διαγωνισμός του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Καρπερού”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ WORD