ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2021

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ 2021

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ – ΤΡΟΦΙΜΑ 2021

ΤΕΥΔ ΤΡΟΦΙΜΑ 2021

ΤΕΥΔ ΤΡΟΦΙΜΑ 2021