ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Δελτίο Τύπου ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομιάς & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Γρεβενών ανακοινώνεται ότι οι παραγωγοί που επιθυμούν να αποκτήσουν δικαιώματα φύτευσης αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό μπορούν να καταθέσουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση μέχρι15 Δεκεμβρίου 2011στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομιάς & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Γρεβενών.

 Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1) Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας 2Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού Εφορίας οικ. έτους 2010 ή της φορολογικής δήλωσης 3) Παραστατικά νόμιμης κατοχής για τα ιδιόκτητα (συμβόλαια, αποδοχή κληρονομιάς, κλπ) & σε  αδυναμία προσκόμισης των παραπάνω αντίγραφο του Ε9 ή συμβολαιογραφική πράξη πολυετούς ενοικίασης (10ετίας τουλάχιστον με μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο). 4) Φωτοτυπία της δήλωσης εκμετάλλευσης στα πλαίσια της Ενιαίας Ενίσχυσης 5) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών εκμεταλλεύσεων 6) Στην περίπτωση Νέων Αγροτών την έγκριση ένταξης τους στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών. Εφόσον οι αιτούντες είναι ήδη αμπελοκαλλιεργητές ή οινοποιοί θα πρέπει να έχουν υποβάλλει δήλωση αμπελοκαλλιέργειας, δηλώσεις συγκομιδής και να παραδίδουν μέρος ή ολόκληρη την παραγωγή τους σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία της χώρας, για τις αμπελουργικές περιόδους 2009 – 2010 και 2010 – 2011, και εφόσον αποδεδειγμένα (Αμπελουργικό Μητρώο) είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων τουλάχιστον πέντε (5) στεμμάτων. 

Επισημαίνεται ότι η ελάχιστη έκταση για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό είναι το ένα (1) στρέμμα.

Τα χορηγούμενα δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα δεν μεταβιβάζονται. Προτεραιότητα δίδεται σε νέους αγρότες, (σύμφωνα με το άρθρο 94 του ΚΑΝ(ΕΚ) 479/08 και τον ΚΑΝ(ΕΚ) 436/09) μόνο εφόσον μετέχουν σε πρόγραμμα νέων αγροτών και οι αιτήσεις τους υπερβαίνουν τα πέντε (5) στρέμματα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομιάς & Κτηνιατρικής Γρεβενών τηλ.24623 53105. Ο Αντιπεριφερειάρχης Γεώργιος Δασταμάνης