Παραχώρηση χρήσης κτιρίων 1ου ΕΠΑΛ Δεσκάτης και Γυμνασίου-Λυκείου Καρπερού για ίδρυση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Αριθμ. Απόφ. 1/2015)

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2015

Απόσπασμα από το πρακτικό της αριθμ. 1/2015 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χρήσης κτιρίων 1ου ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ και ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ, στο ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ για ίδρυση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Στη Δεσκάτη σήμερα την 26 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας κατόπιν της αριθμ. 5082/22-6-2015 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό σε καθένα από τα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τζιώλας Ιωάννης ( πρόεδρος )                                 1. Ναβροζίδης Κυριάκος
2. Μπικέρης Κρίτων
3. Παπαπέτρος Γεώργιος
4. Σωτήρη Χρυσούλα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος Κουλούσιου Αγγελική για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 5 μελών ήταν παρόντα 4 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 3463/06, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.
Σύμφωνα με την περίπτ. στ) της παρ.Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι στις αρμοδιότητες του Δήμου περιλαμβάνεται η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Τα ΚΔΑΠ εξυπηρετούν παιδιά ηλικίας 5 – 12 χρόνων, τα οποία απασχολούνται εκτός σχολικού ωραρίου με οργανωμένες ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (αθλητισμού, πολιτισμού, Η/Υ, ξένων γλωσσών, μουσικής και ενισχυτικής διδασκαλίας), σύμφωνα με τη ζήτηση και ανάγκες των κατοίκων.
Για την λειτουργία κάθε δομής ΚΔΑΠ, απαιτείται η αδειοδότηση και στέγασή της σε συγκεκριμένων προδιαγραφών χώρο, όπου θα παρέχονται οι ανωτέρω υπηρεσίες.

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την αριθ. 13/2015 απόφασή της εισηγείται θετικά για την παραχώρηση της χρήσης των κτιρίων 1ου ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ και ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ εκτός ωραρίου στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Ανδρομάνα για την ίδρυση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ

Προτείνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

Τη στέγαση στα κτίρια των 1ου ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ και ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ, υπηρεσιών που θα παρέχει το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ.

Τα μέλη του ΔΣ βάσει των παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψη:

-το άρθρο 185 του ν. 3463/2006,
– το άρθρο 75 του Ν.3463/2006,
– την αριθ. 13/2015 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία εισηγείται θετικά για τη δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου των κτιρίων 1ου ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ και ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη στέγαση στα κτίρια των 1ου ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ και ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ, υπηρεσιών που θα παρέχει το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2015
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΖΙΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ