ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 27/1/2011

 

Στην  δεύτερη συνεδρίαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου του  Δήμου  Δεσκάτης  στις 27-1-2011, παρευρέθηκαν 20 από  τα 21 μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου.

Συζητήθηκαν συνολικά 16 θέματα  εκ  των οποίων  τα 2 εκτός  ημερήσιας διάταξης και τα 14 της  ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα  που  συζητήθηκαν :

Ημερήσιας  διάταξης:

•1.      Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας διαγωνισμών  προμηθειών έτους 2011.

Ομόφωνα το  Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε  την  επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών  προμηθειών έτους 2011.  Αποτελούμενη  από τους Δημοτικούς  Υπαλλήλους:  Α – Μπαγκράτσα  Χρυσούλα Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού   , ως  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  με αναπληρωματικό  μέλος   την   Κοτίτσα  Ελένη Κλάδου ΔΕ Διοικητικού  

Β -Γαλάνη Γεώργιο Κλάδου ΔΕ Διοικητικού   με  αναπληρωματικό  μέλος  τον  Δήμζα Δημήτριο Κλάδου ΔΕ Διοικητικού   Γ- Κόττα Χριστίνα Κλάδου ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού    με  αναπληρωματικό  μέλος  τον Βελώνη Αναστάσιο Κλάδου ΔΕ  Διοικητικού

•2.      Συγκρότηση επιτροπής  αξιολόγησης  προσφορών  έτους 2011.

Ομόφωνα το  Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε  την  επιτροπή αξιολόγησης  προσφορών  έτους 2011.  Αποτελούμενη  από τους Δημοτικούς  Υπαλλήλους:  Α – Μπαγκράτσα  Χρυσούλα Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού   , ως  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  με αναπληρωματικό  μέλος   την   Κοτίτσα  Ελένη Κλάδου ΔΕ Διοικητικού  

Β -Γαλάνη Γεώργιο Κλάδου ΔΕ Διοικητικού   με  αναπληρωματικό  μέλος  τον  Δήμζα Δημήτριο Κλάδου ΔΕ Διοικητικού   Γ- Κόττα Χριστίνα Κλάδου ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού    με  αναπληρωματικό  μέλος  τον Βελώνη Αναστάσιο Κλάδου ΔΕ  Διοικητικού

  • 3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2011.

Ομόφωνα το  Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε  την  επιτροπή

Παραλαβής προμηθειών έτους 2011 αποτελούμενη από τους:

1.- Καραστέργιο Ευθύμιο Κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  , ως  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  με αναπληρωματικό  μέλος   τον  Τζιουβάρα Απόστολο Κλάδου  ΠΕ Χημικών Μηχανικών

2.- Δήμζα  Δημήτριο Κλάδου  ΔΕ Διοικητικών    με  αναπληρωματικό  μέλος  τον   Πιτιλάκο Αριστείδη Κλάδου   ΔΕ Εισπρακτόρων

3:- Κατζέλη Ηλία Κλάδου  ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων    με  αναπληρωματικό  μέλος  την Κουλούσιου Αγγελική Κλάδου ΠΕ Διοικητικών  ( Οικονομολόγος )

  • 4. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του , στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών, μεταφορών και λοιπών εργασιών.

Ομόφωνα το  Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε  την  επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών, μεταφορών  και λοιπών  εργασιών αποτελούμενη  από τους:

       Α] τους Δημοτικούς  Συμβούλους κ. Ζαγκανίκα Ιωάννη  ως τακτικό  μέλος  

         και  κ. Λαβό  Δημήτριο ως  αναπληρωματικό.

        Β] τους  Υπαλλήλους :

     – Κατζέλης Ηλίας

     – Κόττα  Χριστίνα

     με  αναπληρωτές αντίστοιχα  τους :

     – Κουλούσιου  Αγγελική

     – Γαλάνη Γεώργιο

•5.      Ορισμός  δύο  δημοτικών συμβούλων  στην επιτροπή  παραλαβής  έργων  αξίας   μέχρι 5.869,40 €  με  την  διαδικασία  του  άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87  για  το  έτος 2011.

            Κατά πλειοψηφία  το Δημοτικό  Συμβούλιο   όρισε  τους  Δημοτικούς Συμβούλους

          Τακτικά  Μέλη

           α. Παπαντώνη  Γεώργιο  Δημοτικό  Σύμβουλο

           β.  Χάϊτα   Θεοχάρη Δημοτικό  Σύμβουλο

           γ.   Κρίκο Νικόλαο  Υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας  του  Δήμου  

          Αναπληρωματικά   Μέλη

          α.  Ζαγκανίκα  Ιωάννη Δημοτικό  Σύμβουλο

          β.  Μωϋσιάδη  Γεώργιο  Δημοτικό  Σύμβουλο

          γ.  Καραστέργιο Ευθύμιο  Υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου  

  • 6. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του , στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,40 € με την διαδικασία του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 για το έτος 2011.

Ομόφωνα  το Δημοτικό  Συμβούλιο , ορίζει τον Δημοτικό  Σύμβουλο Μωϋσιάδη  Γεώργιο  ως μέλος  της    Επιτροπής παραλαβής έργων  αξίας  άνω των  5.869,40 €  με  την διαδικασία  του  άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 για το έτος 2011   με αναπληρωτή  του  τον Δημοτικό  Σύμβουλο  Παπαντώνη Γεώργιο

•7.      Συγκρότηση  επιτροπής  επίλυσης  φορολογικών  διαφορών  με  συμβιβασμό  για  το  έτος 2011.

Ομόφωνα  το  Δημοτικό  Συμβούλιο συγκρότησε  την επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό  για το έτος 2011 η οποία  αποτελείται από τους:

         Καψάλη Τηλέμαχο Δημοτικό  Σύμβουλο, ως  Πρόεδρο με  αναπληρωτή το  Δημοτικό  Σύμβουλο  Παπαντώνη  Γεώργιο

           Μυλωνά Κων/νο Δημοτικό  Σύμβουλο, ως  μέλος με  αναπληρωτή  το   Δημοτικό  Σύμβουλο  Ζιάκα Χρήστο

           Φάκα Ιωάννα  φορολογούμενο δημότη,  ως  μέλος με  αναπληρωτή τον Λάλο Θεόδωρο

  • 8. Καθορισμός δικαιούχων χρήσης κινητής τηλεφωνίας και ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως των δικαιούχών.

      Κατά πλειοψηφία   το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε α] Καθορίζει ανώτατο  επιτρεπτό ηματικό  όριο  μηνιαίων  κλήσεων  κινητής τηλεφωνίας  στον κ.  Δήμαρχο   το  ποσό  των  140,00 €  και  το 50% του  ορίου  κλήσεων   του  Δημάρχου  στους  τέσσερις   ( 4 )  

    Αντιδημάρχους

          β] Εγκρίνει η   σύνδεση  της κινητής τηλεφωνίας να   γίνει με  την εταιρεία    της  Cosmote  σε  εταιρικό  πρόγραμμα  πέντε  ( 5 ) 

•9.      Ορισμός  αντιπροσώπου  για  το Κ.Ε.Κ. Ν. Γρεβενών.

       Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει  Εκπρόσωπο  του  Δήμου      

       Δεσκάτης  που  θα  λάβει  μέρος  στη  Γενική  Συνέλευση  του  Κέντρου  

        Επαγγελματικής Κατάρτισης    Ν. Γρεβενών  τους:

      α] Μίγκο  Νικόλαο  Δήμαρχο  Δεσκάτης, Τακτικό  Μέλος

      β]  Τζιαφέτα  Νικόλαο  Δημ.  Σύμβουλος , Αναπληρωματικό  Μέλος

•10. Καθορισμός  αυτοτελών οικισμών  της περιοχής   του  Δήμου.

Ομόφωνα  το Δημοτικό Συμβούλιο Εγκρίνει τα Φύλλα Αυτοτελών Οικισμών  ( ΦΑΟ)  που  εμφανίζονται  οι     Αυτοτελείς  Οικισμοί  του  Δήμου  μας,  που  καθορίστηκαν  κατά  την απογραφή του 2001  και στα οποία δεν   παρατηρείται  καμία μεταβολή

•11. Άνοιγμα λογαριασμού  σε Τράπεζα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Εγκρίνει το άνοιγμα λογαριασμού όψεως  στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Υπ/μα  Δεσκάτης  προκειμένου να κατατίθεται εντόκως το μέρος των εσόδων που υπερβαίνει το όριο του ποσού που καθορίζεται με την υπ' αριθμ. ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ 164/05.02.2008) ή το μικρότερο όριο που θέτει κάθε φορά τυχόν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω ΚΥΑ.

•12.  Καθορισμός λειτουργίας Υπηρεσιακών  Μονάδων  Τοπικής Κοινότητας  Καρπερού.

Κατά πλειοψηφία  το Δημοτικό Συμβούλιο Καθορίζει ότι στην Τοπική  Κοινότητα Καρπερού  και συγκεκριμένα στο κτήριο του πρώην Δημαρχείου Καρπερού, θα λειτουργήσουν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την ανάπτυξη της περιοχής  οι κάτωθι υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου Δεσκάτης

–   Στο  τμήμα Οικονομικών  στο σκέλος  των  εσόδων  υπηρεσιακή μονάδα  για την είσπραξη   εσόδων του Δήμου

– Στο Τμήμα Διοικητικού υπηρεσιακή μονάδα  για την  έκδοση  και χορήγηση πιστοποιητικών δημοτολογίου .

•13. Απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών  καυσίμων  Δήμου Δεσκάτης ( μέχρι  την  ψήφιση προϋπολογισμού ) .

   Κατά  πλειοψηφία  το  Δημοτικό  Συμβούλιο   καθόρισε  τον τρόπο   εκτέλεσης  της προμήθειας  των υγρών  καυσίμων  Δήμου Δεσκάτης ( μέχρι  την  ψήφιση προϋπολογισμού ) .

•14. Έγκριση μελέτης  του έργου « Ύδρευση Δεσκάτης – Συμπληρωματικά  έργα ( Διυλιστήριο Επεξεργασίας νερού )  ».

  Ομόφωνα  το  Δημοτικό Συμβούλιο  εγκρίνει την  μελέτη του έργου

 « Ύδρευση Δεσκάτης – Συμπληρωματικά  έργα ( Διυλιστήριο Επεξεργασίας νερού )  ».

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

 

  1.  Σύμβαση  συνεργασίας  για την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων  και την  ανάπτυξη της  ανακύκλωσης στο   Δήμο  Δεσκάτης , μεταξύ  Δήμου  και  ΔΙΑΔΥΜΑ.

Κατά πλειοψηφία  το  Δημοτικό  συμβούλιο αποφασίζει την υπογραφή σύμβασης  συνεργασίας  για την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων  και την  ανάπτυξη της  ανακύκλωσης στο   Δήμο  Δεσκάτης , μεταξύ  Δήμου  και  ΔΙΑΔΥΜΑ.

  1. Έγκριση  μετακίνησης  του κ. Δημάρχου

   Ομόφωνα το Δημοτικό  Συμβούλιο  εγκρίνει  τις μετακινήσεις  του κ. Δημάρχου  για το χρονικό διάστημα μηνός Φεβρουαρίου 2011