ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

   

Στην  πέμπτη  συνεδρίαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου του  Δήμου  Δεσκάτης  στις 23-2-2011, παρευρέθηκαν  20 από  τα 21 μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου.

Συζητήθηκαν τα κάτωθι   θέματα της   ημερήσιας διάταξης.

  • 1. Λήψη απόφασης για τις προαναγγελθείσες συνενώσεις – ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012.

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της αριθμ. 5/2011

 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης.

Αριθμ. Απόφασης: 21/2011

Θ Ε Μ Α:  Λήψη  απόφασης  για τις  προαναγγελθείσες  συνενώσεις – ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας  –  Εκπαίδευσης  για το σχολικό  έτος 2011-2012.

    Στη Δεσκάτη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την  23ν  Φεβρουαρίου 2011  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη   και ώρα  19:00 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση το Δ.Σ. Δεσκάτης μετά από την αριθμ. 918/18-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου  που δόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Αφού  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία ,καθόσον  σε  σύνολο 21 μελών βρέθηκαν  παρόντα  20  δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μίγκος Νικόλαος Πρόεδρος

Ζιάκας Χρήστος

Αναγνώστου  Ιωάννης

 

Βάσσος Δημήτριος

 

Γαλάνης Ιωάννης

 

Ζαγκανίκας Ιωάννης

 

Καραστέργιος  Δημήτριος

 

Καψάλης Τηλέμαχος

 

Κορδίλας Δημήτριος

 

Λαβός Δημήτριος

 

Μαγκούφης Δημήτριος

 

Μπγιάλας Χρήστος

 

Μυλωνάς Κων/νος

 

Μωϋσιάδης Γεώργιος

 

Ντίνας Νικόλαος

 

Παπαγεωργόπουλος Αθανάσιος

 

Παπαντώνης Γεώργιος

 

Τζιαφέτας Νικόλαος

 

Τζιώλας Κυπαρίσσης

 

Τζιώλα  Μαρία

 

Χάϊτας Θεοχάρης

Αν και νόμιμα κλήθηκε

Πρόεδρος Δημοτικής  Κοινότητας  Δεσκάτης

Πέτσας Δημήτριος ( παρών )

Πρόεδρος Τοπικής   Κοινότητας  Καρπερού

Στεφόπουλος Χάρης ( παρών )

Πρόεδρος Τοπικής   Κοινότητας  Παλιουριάς

Μπόλλος Αθανάσιος( παρών)

Πρόεδρος Τοπικής  Κοινότητας Τρικοκκιάς

Σαμαράς Γεώργιος ( παρών )

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Μαλλιώρας  Χρήστος ( Δασοχωρίου ) ( παρών )

Καμπέρης Βασίλειος ( Κατάκαλης ) ( απών )

Τσιούγκος Χρήστος (Παναγιάς )( απών )

Παλάντζας Αθανάσιος  ( Παρασκευής )( απών )

Παρισταμένου  και του  Δημάρχου κ. Μίγκου  Νικολάου

Στη  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και η κ. Τσικνογιάννη  Ιωάννα  για  την τήρηση  των  πρακτικών

      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγήθηκε το 1ον   θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: 

Ενόψει  του  σχεδιασμού  που  δρομολογεί Το Υπουργείο  Παιδείας  δια βίου  μάθησης  και θρησκευμάτων,  για συνενώσεις – ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας  –  Εκπαίδευσης  για το σχολικό  έτος 2011-2012 προτείνουμε τα  κάτωθι:

Α] Για  τα  σχολεία  της  πόλης  της  Δεσκάτης  να  παραμείνουν  ως  έχουν, διότι η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι πολύ υψηλή. 

Β] Για τα  σχολεία της Δημοτικής  Ενότητας Χασίων ( πρώην  Δήμος  Χασίων ) προτείνουμε  την  συγχώνευση  των : 2/θέσιο Δημοτικό  Σχολείο Παλιουριάς , του 2/θέσιου  Δημοτικού   Σχολείου  Δήμητρας  και του 1/θέσιου  Δημοτικού Σχολείου Τρικοκκιάς  ( σε  αναστολή  σήμερα ) στο 4/θέσιο  Δημοτικό  Σχολείο   Καρπερού.

Το σχολείο  του  Καρπερού  διαθέτει  τους  χώρους  για  την  προαγωγή  του  σε  ένα άρτιο  ( από  παιδαγωγική  και λειτουργική   άποψη )  6/θέσιο  Ολοήμερο  Σχολείο που  μαζί  με  την  ίδρυση  τμήματος  ένταξης , θα εξυπηρετεί   την  περιοχή  και  λόγω  των  κοντινών  αποστάσεων.  Με  τον  όρο  πως  η μεταφορά  των  μαθητών  θα  γίνεται  με  ασφαλή  τρόπο με  απαραίτητη  προϋπόθεση  την κατασκευή  γέφυρας   στη  « Σούτσα » 

Γ]  Για τα Νηπιαγωγεία  της Δημοτικής  Ενότητας Χασίων ( πρώην  Δήμος  Χασίων ) προτείνουμε  την  συγχώνευση  των:  1/θέσιου  Νηπιαγωγείου  Καρπερού  του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου   Παλιουριάς (  σε  αναστολή  σήμερα )  και του 1/θέσιου  Νηπιαγωγείου  Κατάκαλης ( σε  αναστολή  σήμερα )  στο 1/θέσιο  Νηπιαγωγείο  Δήμητρας  το  οποίο  θα  στεγάσει   καταλλήλως   και  βρίσκετε  στο  ενδιάμεσο τους.  Με  τον  όρο  πως  η μεταφορά  των  μαθητών  θα  γίνεται  με  ασφαλή  τρόπο με  απαραίτητη  προϋπόθεση  την κατασκευή  γέφυρας   στη  « Σούτσα » 

Δ] Την  δημιουργία  Εσπερινού  Λυκείου  στη  Δεσκάτη, διότι έχουν το δικαίωμα για μια δεύτερη ευκαιρία πολλοί συμπολίτες μας, που δεν μπορούν να πηγαινοέρχινται 100 χιλιόμετρα. 

Ε]  Την  δημιουργία  Κέντρου  Περιβαντολλογικής  Εκπαίδευσης  στη  Δεσκάτη

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  τις  αποφάσεις  των Συμβουλίων: της  Τοπικής  Κοινότητας  Καρπερού, της τοπικής  Κοινότητας Τρικοκκιάς  και  της τοπικής  Κοινότητας  Παλιουριάς  του Δήμου  Δεσκάτης.

Ακολούθησαν  οι  τοποθετήσεις  των  Δημοτικών  Συμβούλων  οι  οποίοι   κατέθεσαν  τις  απόψεις  του για  τη  λειτουργία  των  σχολείων  και γενικότερα   για  την  παιδεία

  Και κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του  τα  ανωτέρω , μετά διαλογική συζήτηση.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

1] Ομόφωνα   τα κάτωθι :

Α]  Για  τα  σχολεία  της  πόλης  της  Δεσκάτης  να  παραμείνουν  ως  έχουν, διότι η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι πολύ υψηλή. 

      

Β] Την  δημιουργία  Εσπερινού  Λυκείου  στη  Δεσκάτη, διότι έχουν δικαίωμα για μια δεύτερη ευκαιρία πολλοί συμπολίτες μας, που δεν μπορούν να πηγαινοέρχονται 100 χιλιόμετρα. 

Γ]  Την  δημιουργία  Κέντρου  Περιβαντολλογικής  Εκπαίδευσης  στη  Δεσκάτη

 Στο  παρόν σκέλος της  απόφασης  ο Πρόεδρος  της  Δημοτικής  Κοινότητας  ψηφίζει  υπέρ  των  ανωτέρω.

2] Κατά πλειοψηφία

Α]  την  συγχώνευση  των : 2/θέσιο Δημοτικό  Σχολείο Παλιουριάς , του 2/θέσιου  Δημοτικού   Σχολείου  Δήμητρας  και του 1/θέσιου  Δημοτικού Σχολείου Τρικοκκιάς  ( σε  αναστολή  σήμερα ) στο 4/θέσιο  Δημοτικό  Σχολείο   Καρπερού.

Το σχολείο  του  Καρπερού  διαθέτει  τους  χώρους  για  την  προαγωγή  του  σε  ένα άρτιο  ( από  παιδαγωγική  και λειτουργική   άποψη )  6/θέσιο  Ολοήμερο  Σχολείο που  μαζί  με  την  ίδρυση  τμήματος  ένταξης , θα εξυπηρετεί   την  περιοχή  και  λόγω  των  κοντινών  αποστάσεων.  Με  τον  όρο  πως  η μεταφορά  των  μαθητών  θα  γίνεται  με  ασφαλή  τρόπο με  απαραίτητη  προϋπόθεση  την κατασκευή  γέφυρας   στη  « Σούτσα » 

Β]  την  συγχώνευση  των:  1/θέσιου  Νηπιαγωγείου  Καρπερού  του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου   Παλιουριάς (  σε  αναστολή  σήμερα )  και του 1/θέσιου  Νηπιαγωγείου  Κατάκαλης ( σε  αναστολή  σήμερα )  στο 1/θέσιο  Νηπιαγωγείο  Δήμητρας  το  οποίο  θα  στεγάσει   καταλλήλως   και  βρίσκετε  στο  ενδιάμεσο τους.  Με  τον  όρο  πως  η μεταφορά  των  μαθητών  θα  γίνεται  με  ασφαλή  τρόπο με  απαραίτητη  προϋπόθεση  την κατασκευή  γέφυρας   στη  « Σούτσα » 

 

Στο  παρόν  σκέλος  της  απόφασης  μειοψήφησαν οι  Δημοτικοί   Σύμβουλοι  κ.κ. Καραστέργιος  Δημήτριος,  Μυλωνάς Κων/νος , Μπγιάλας  Χρήστος , Κορδίλας Δημήτριος  και Αναγνώστου Ιωάννης  σε  ότι  αφορά  την  συγχώνευση  του Δημοτικού  Σχολείου  Παλιουριάς  οι  οποίοι  συμφωνούν  με  την άποψη της τοπικής κοινότητας Παλιουριάς , βάση της απόφασης του συμβουλίου  της τοπικής κοινότητας  Παλιουριάς  σύμφωνα  με  την  οποία  προτείνεται  να παραμείνει  ως  έχει το Δημοτικό  Σχολείο  της Παλιουριάς.

Καθώς  και   η Δημοτική  Σύμβουλος κα   Τζιώλα Μαρία η οποία  είναι  κατά  οποιασδήποτε  συγχώνευσης  σχολικών  μονάδων.

Στο συγκεκριμένο  σημείο  τον  λόγο  πήρε  ο κ.  Δήμαρχος  ο  οποίος  είπε κύριοι δεν πρέπει  να  είμαστε « ήξεις  αφήξεις »,  ούτε  πρέπει να  κρυβόμαστε  πίσω  από  το  δάχτυλό  μας  και  να κοροϊδεύουμε  τους κατοίκους  της  Δημοτικής  Ενότητας Χασίων  με  το  να  λέμε  πως  θέλουμε  ένα  6/θέσιο σχολείο   στο Καρπερό  αλλά  το σχολείο  της  Παλιουριάς να  παραμείνει ως  έχει,  γιατί  αν  παραμείνει ως  έχει  δεν  θα γίνει  6/θέσιο σχολείο  στο Καρπερό. Η περιοχή και τα παιδιά  της   έχουν  ανάγκη  ενός  σωστού σχολείου  και  εμείς  έχουμε  χρέος  να το προτείνουμε  και να το παλέψουμε.   Στόχος μας  είναι  να  φανούμε  χρήσιμοι  στην κοινωνία  μας  και όχι  αρεστοί, χαϊδεύοντας  αυτιά  και μην προτείνοντας  αυτό  που  ξέρουμε  ότι  είναι  σωστό,  φοβούμενοι  μη δυσαρεστήσουμε κάποιους  εκπαιδευτικούς, που  ενδεχομένως μπορεί να μετακινηθούν  κάποια  χιλιόμετρα. 

Στο παρόν σκέλος  της  απόφασης ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δεσκάτης ψηφίζει υπέρ για ότι αφορά την Δημοτική Κοινότητα Δεσκάτης, ο Πρόεδρος  της  Τοπικής  Κοινότητας Καρπερού ψηφίζει  υπέρ  των συγχωνεύσεων, ο Πρόεδρος  της  Τοπικής  Κοινότητας  Τρικοκκιάς  ψηφίζει  υπέρ  των συγχωνεύσεων και ο  Πρόεδρος  της  Τοπικής  Κοινότητας Παλιουριάς  ψηφίζει  κατά  της συγχώνευσης των σχολείων  της Παλιουριάς  και προτείνει  να παραμείνει ως  έχει.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2011.

Έτσι έχει συνταχθεί και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                                Τα Μέλη

                              Ακριβές Απόσπασμα

                           Δεσκάτη  24   Φεβρουαρίου 2011

                                       Ο Δήμαρχος

                                  Νίκος  Ι. Μίγκος

 

2. Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου .

Ομόφωνα  το Δημοτικό  Συμβούλιο

Α. Συστήνει Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δεσκάτης  αποτελούμενο από τους κάτωθι: 

1) Δήμαρχο Δεσκάτης,  κ. Μίγκο Νικόλαο , ως Πρόεδρο.

2) Δημοτικό σύμβουλο  κ. Παπαντώνη  Γεώργιο  με αναπληρωτή τον   Γαλάνη  Ιωάννη

3) Δημοτικό σύμβουλο  κ.  Κορδίλα  Δημήτριο  προερχόμενο από τη μειοψηφία, με αναπληρωτή τον  Αναγνώστου  Ιωάννη

4) Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή του Δήμου Γρεβενών Τ/χης( ΠΒ ) κ.Κουτσοδήμος  Ζήσης  με αναπληρωτή τον Λ/γο ( ΠΖ ) κ. Λαδά  Ιωάννη

5) Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης  Αστυνόμος Β΄ κ. Χριστόπουλος  Αθανάσιος    με αναπληρωτή τον Αν/μο κ Μαντζιάλη  Ηλία.

6) Προϊστάμενο Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας Γρεβενών την Δημ. Αστυνόμο  Παδίου Γεωργία.

7) Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  Γρεβενών  τον Πυραγό ( 8129)  κ. Κουλιό  Βασίλειο

  • 3. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Αλβανία.

Ομόφωνα  το Δημοτικό  Συμβούλιο Συμμετοχή του Δήμου  στο  πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας  INTERREG Ελλάδα – Αλβανία.

  • 4. Λήψη απόφασης για τη λύση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία « Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ν. Γρεβενών ».

Ομόφωνα  το Δημοτικό  Συμβούλιο

Α] Τη λύση της   αστικής  μη κερδοσκοπικής  εταιρίας  με την επωνυμία  « Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  Ν. Γρεβενών »  και  εξουσιοδοτεί   τον  Δήμαρχο  Δεσκάτης κ. Μίγκο  Νικόλαο   για  την  υπογραφή  του συμφωνητικού  λύσης της  εταιρείας  και οποιαδήποτε  άλλη  σχετική  ενέργεια.

Β] Την διερεύνηση  δημιουργίας Δημοτικού ΚΕΚ στη Δεσκάτη  στο άμεσο  μέλλον.

  • 5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου « Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών δρόμων » με αριθμό μελέτης 116/2010 αναδόχου Λαβού Κων/νου ΕΔΕ , μέχρι 30-9-2011 με αναθεώρηση.

Ομόφωνα  το Δημοτικό  Συμβούλιο

Εγκρίνει  την   παράταση  προθεσμίας   εκτέλεσης   των  εργασιών  του   έργου έργου  « Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων  »   που εκτελείται   υπό  αναδόχου  Λαβού Κωνσταντίνου ΕΔΕ  ,  με αριθμό μελέτης 116/2010 μέχρι 30-09-2011 με αναθεώρηση

  • 6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου « Τεχνικά έργα στο δρόμο Διασελάκι – Κατάκαλη » με αριθμό μελέτης 126/2010 αναδόχου Λαβού Κων/νου ΕΔΕ , μέχρι 30-9-2011 με αναθεώρηση.

Ομόφωνα  το Δημοτικό  Συμβούλιο

Εγκρίνει  την   παράταση  προθεσμίας   εκτέλεσης   των  εργασιών  του   έργου   « Τεχνικά έργα   στο δρόμο  Διασελάκι  Κατάκαλη   »   που εκτελείται   υπό  αναδόχου  Λαβού Κωνσταντίνου ΕΔΕ  ,  με αριθμό μελέτης 126/2010 μέχρι 30-09-2011 με αναθεώρηση, 

  • 7. Επιχορήγηση Δημοτικού Ωδείου.

Ομόφωνα  το Δημοτικό  Συμβούλιο

Την  Επιχορήγηση  του  Δημοτικού  Ωδείου  Δήμου  Δεσκάτης με ποσό 10.000,00 €

  • 8. Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Ε.Π.Α.Κ.Α.Α.

Ομόφωνα  το Δημοτικό  Συμβούλιο

 Την έγκριση του διετούς προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Ε.Π.Α.Κ.Α.Α.

  • 9. Χρηματοδότηση Δ.Ε.Π.Α.Κ.Α.Α.

Ομόφωνα  το Δημοτικό  Συμβούλιο

Εγκρίνει της χρηματοδότηση  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης   (  ΔΕΠΑΚΑΑ  )  με  ποσό 21.333,00  €

  • 10. Απόφαση για έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου.

Ομόφωνα  το Δημοτικό  Συμβούλιο

Εγκρίνει  τις  μετακινήσεις  του   κ Δημάρχου