ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ