Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επέκταση δικτύου ύδρευσης στάβλων Τ.Κ. Δασοχωρίου