Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Περίφραξη νεκροταφείου Άνοιξης