Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή σωληνωτών οχετών Τ.Κ. Δασοχωρίου