Τρόπος εκτέλεσης του έργου: : Κατασκευή σωληνωτών οχετών οικισμού Άνοιξης.