Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνοιξη